Vinterforanstaltninger

Fra 1. oktober til 31. marts er der særlige krav til byggepladsens indretning.

I vinterhalvåret skal der etableres særlige vinterforanstaltninger, som beskytter dig, når du arbejder på en byggeplads. De særlige foranstaltninger vedrører bl.a. kuldepåvirkning, snerydning og overdækning.

Her kan du læse om de vigtigste foranstaltninger ved vinterbyggeri. Du kan også downloade en plakat, der er lige til at printe ud og hænge op. Eller du kan læse branchevejledningen fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA).

Vinterforanstaltninger på byggepladsen
Kulde og træk

Vinterperioden er særligt kendetegnet ved perioder med lave temperaturer. Det er derfor vigtigt, at der er foranstaltninger på byggepladsen, som beskytter dig mod kulde og træk. Dels øger kulden risikoen for ulykker, brud og skader, da kolde muskler og led er mere stive, og din reaktionsevne er langsommere. Dels nedsætter kulden dit immunforsvar, så du er mere modtagelig over for infektionssygdomme.

Der er fastsat regler for temperaturen afhængig af dit aktivitetsniveau, når du udfører arbejdet:

  • Ved stillesiddende arbejde: min. 18 grader
  • Ved arbejde med begrænset aktivitet: min. 15 grader
  • Ved aktivt fysisk arbejde: min. 10 grader

Vind, træk og nedbør forstærker den nedkølende effekt. Kuldeindekset giver et præg om forholdet mellem den målte temperatur og den faktiske nedkøling.

Kuldeinddeks fra DMI
Kuldeindeks
Kilde: DMI
 

Hvis arbejdstemperaturen ikke kan reguleres, fx fordi arbejdet foregår udendørs uden mulighed for lokal afskærmning og opvarmning, skal din arbejdsgiver udstyre dig med varmt arbejdstøj for at leve helt eller delvist op til kravet. Dette tøj betragtes som personligt værnemiddel.

I nogle tilfælde kan afvigelser fra mindstetemperaturene accepteres. Det kan være situationer med pludselig og uforudset lav udendørstemperatur eller ugunstige vindforhold. Tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller lokalafdeling, hvis du er i tvivl.

Overdækning, afskærmning og inddækning

Når du arbejder i råhuse eller på åbne konstruktioner, skal du skærmes mod kulde, blæst og nedbør. Den bedste løsning er som regel totaloverdækning af huset. Er det ikke muligt at totaloverdække, skal den ansvarlige på anden vis sikre, at du og dine kollegaer er beskyttet mod vejrliget.

Inddækning af arbejdssted kan også skærme dig mod vejrlig. Der findes forskellige former for inddækning, afhængig af dit arbejde og arbejdssted. Det kan være telte, små læskærme, lukning af bygningsåbninger eller inddækning af stilladser.

Lukning af bygningsåbninger kan beskytte mod kulde, træk og nedbør. Oftest lukkes åbningerne med lægterammer beklædt med plast. De skal kunne modstå det forventede pres fra vinden.

Skal du arbejde over længere tid det samme sted, så skal det foregå i egnede bygninger, skure eller telte. Og de skal være velbelyste, samt opvarmet og ventileret i nødvendigt omfang.

Husk, at du kan kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokalafdeling, hvis der er forhold du er i tvivl om.

Snerydning, afisning og nedbør

Adgangs- og transportveje skal være bæredygtige uanset vejrlig.

Færdselsarealer, oplagspladser samt arbejdssteder på terræn og stilladser skal ryddes for sne, afises og gruses. Inden du påbegynder dit arbejde, skal der være ryddet for sne.

Våde adgangsveje, gangarealer og oplagspladser kan være årsag til fald og andre ulykker. Det er derfor vigtigt at sikre, at nedbør og tilstrømmende overfladevand afledes korrekt. På den måde undgår I pløredannelse og glatføre.

Spørg din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsgiver, om der er aftalt en plan for snerydning, grusning og afledning af overfladevand.

Belysning

Også i de mørke vintermåneder skal byggepladsen være korrekt oplyst. Det er derfor vigtigt at etablere lyset på byggepladsen i god tid – så det kan tændes også før vinterperioden.

Der stilles forskellige krav til belysningen alt afhængig af arbejdet. Orienteringslys på adgangs- og transportveje skal være mindst 25 lux. Belysningen må ikke blænde eller give generende skygger og reflekser. Arbejdsbelysning skal være på mindst 50 lux – og jo større grad af præcision, desto højere lux.

LUX Skema fra BFA
Skema over min. lux ved forskellige typer arbejde.
Kilde: BFA-BA
Beskyttelse af byggematerialer

Nogle materialer tåler ikke fugt eller frost. De skal derfor opbevares i egnede rum eller telte. I bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed skal der stå, hvor entreprenøren kan placere de materialer, som skal opbevares indendørs i vinterperioden. Selve arbejdsstedet skal ikke bruges til opbevaring.

Ansvar og pligter

Overordnet er det bygherrens ansvar, at der er en Plan for Sikkerhed og Sundhed. Den skal opdateres løbende og følges af aktører på pladsen. Planen skal også beskrive vinterforanstaltninger på den pågældende byggeplads. Det er bygherrens ansvar at koordinere arbejdsmiljøindsatsen i fællesområderne, mens den enkelte entreprenør har ansvar inden for sit arbejdsområde.

Og som medarbejder har du også pligt til at medvirke til et sikkert arbejdsmiljø. Det gør du ved at:

  • Følge din arbejdsgivers instruktioner
  • Bruge de hjælpemidler, der bliver stillet til rådighed
  • Genetablere afmonterede sikkerhedsforanstaltninger
  • Meddele arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdsgiveren, hvis der er forhold, som ikke er forsvarlige eller i orden

Tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl.