Udvalg: Mere målrettet arbejdsmiljøindsats

Ekspertudvalg har afleveret sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Arbejdsmiljøindsatsen skal være mere virksomhedsnær, den skal være mere målrettet og forståelig – og der skal slås hårdere ned på de hårdnakkede syndere med skærpede sanktioner …

For over et år siden nedsatte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en forbedret arbejdsmiljøindsats. Baggrunden var en erkendelse af, at det er gået den forkerte vej på området, og udvalget, der består af eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, har nu præsenteret resultatet af arbejdet.

Ekspertudvalg rapport

Både en kortfattet pjece og selve rapporten rummer fire hovedoverskrifter. Fremtidens arbejdsmiljøindsats skal ifølge udvalget rumme:

  • Arbejdsmiljømål tættere på arbejdspladserne
  • En målrettet myndighedsindsats
  • En bedre og mere forståelig arbejdsmiljøregulering
  • Forskning, vidensproduktion og formidling tæt på arbejdspladserne.

Anbefalingerne

I forbindelse med det første punkt skal der opstilles prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen med det formål at sætte retning for den samlede arbejdsmiljøindsats. Disse mål skal arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet – i dialog med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø – omsætte til brancheniveau.

I forbindelse med den mere målrettede myndighedsindsats skal Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad målrettes de arbejdspladser, der har den største risiko for arbejdsmiljøproblemer. Samtidig skal flere af de virksomheder, som har problemer, mødes med reaktioner.

Omvendt anbefales, at de arbejdspladser, der har et konkret arbejdsmiljøproblem og vil gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet, skal have mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om forbedringer og løsninger. Reglerne skal være mere tilgængelige og forståelige, og samtidig skal der være en gulerod i form af mere økonomisk incitament til at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Samtidig er der altså lagt op til flere pisk til synderne: ’Arbejdsgivere skal betale et fast beløb, når et opfølgende tilsyn på grund af gentagne alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven inden for to år fører til forbud eller strakspåbud ved betydelig fare inden for samme eller lignende område.’ Desuden skal bøderne for overtrædelser af arbejdsmiljøloven med alvorlige konsekvenser samt bøderne for gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes yderligere.

På videnområdet skal analyser og data på udnyttes til bedre at kunne måle effekter af indsatsen, og formidlingsindsatsen skal være mere sammenhængende med en klar rollefordeling mellem aktørerne. En klar strategi skal styrke, at der produceres viden de steder, hvor den mangler.

Politiske forhandlinger

Bag anbefalingerne står altså blandt andre arbejdsmarkedets parter og herunder Dansk El-Forbund, der har været repræsenteret af LO. Troels Lund Poulsen vil nu præsentere anbefalingerne for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Siden skal der være politiske forhandlinger om anbefalingerne. De anbefalede ændringer kommer altså i givet fald ikke til at få virkning i den umiddelbare fremtid.

Kritik

BAT-kartellet, der også omfatter Dansk El-Forbund, har også været repræsenteret af LO, og mener, at nogle af anbefalingerne fra ekspertudvalget giver god mening – for eksempel de skærpede bøder til virksomheder, der bryder arbejdsmiljøloven gentagne gange. Det er også udmærket at styrke kommunikation og vejledning til virksomheder om arbejdsmiljø, hedder det i en pressemeddelelse.

Omvendt er der andre anbefalinger, som ifølge BAT giver anledning til hovedrysten: Det giver ikke mening, ’at Arbejdstilsynet skal bruge sin sparsomme tid på ekstra dialog med virksomhederne. Og det virker tosset at indføre en ny type påbud fra Arbejdstilsynet, der giver virksomheder pligt til at bruge egne kompetencer til at overholde arbejdsmiljøloven – det er jo allerede arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt’.

BAT savner endvidere anbefalinger, der for alvor flytter arbejdsmiljø ind i byggeriet – for eksempel indførelse et sikkerhedskort for alle beskæftigede i byggeriet, og at offentlige bygherrer får pligt til at indsætte klausuler om arbejdsmiljø ved udbud af bygge- og anlægsopgaver. BAT ærgrer sig desuden over, at udvalget ikke har taget fat i, at Arbejdstilsynets ressourcer er skåret ned år efter år.

Ekspertudvalg BAT-kommentar