Sygemeldte kan holde ferie, men …

Pas på med at holde ferie på sygedagpenge: Det skal være aftalt med kommunen

Selv om man er sygemeldt, kan man også have behov for at holde ferie. Men det er ikke helt ligetil. I hvert fald ikke, hvis man modtager sygedagpenge fra kommunen.

Colourbox: Ferie og sygdom

En principafgørelse fra Ankestyrelsen slår utvetydigt fast, at ”en sygemeldt borger har ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie, uanset om ferien holdes i ind- eller udland.”

Men det betyder omvendt ikke, at det er umuligt at holde ferie, hvis man er sygemeldt og modtager sygedagpenge: Det skal bare ske efter aftale med kommunen, og som udgangspunkt skal der være tale om en ferie, som ligger inden for de rammer, der fremgår af ferielovgivningen.

I sidstnævnte tilfælde kan udbetalingen af sygedagpenge genoptages, når ferien er slut, hvis ellers man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdommen.

Konsekvenser

Men hvis man som sygedagpengemodtager holder ferie uden at have aftalt det med kommunen, får det konsekvenser: Det betragtes som en raskmelding, og hvis man fortsat er syg, når den ikke-aftalte ferie er slut, så ses dette som en ny sygemelding, og betingelserne for at modtage sygedagpenge – herunder beskæftigelseskravet – skal være opfyldt igen.

Ankenævnet slår altså fast, at man som modtager af sygedagpenge kun kan holde ferie, når det er aftalt med kommunen, og ferien skal være ’forenelig med sygedagpengeforløbet’. Det betyder, at man i den situation ikke har krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller et bestemt antal dage – heller ikke selv om man har optjent ret til det ”efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller efter overenskomst.”

I den forbindelse er det også ”uden betydning, om borger har ret til en ydelse under ferien, eller om ferien holdes for egen regning.”

Kommunen var for restriktiv

Selv om reglerne altså kan forekomme stramme, er der også grænser for, hvor restriktiv en kommune må være. I den konkrete sag, der omtales i principafgørelsen, havde en kommune afslået at godkende en borgers ønske om at holde otte dages ferie, fordi vedkommende – der var dagpengeberettiget medlem af en a-kasse – ikke havde optjent retten til betalte feriedage.

Men de otte dage lå inden for ferielovens rammer (25 dage), og der var i øvrigt ingen oplysninger om eller holdepunkter for, at kommunen kunne antage, at ferien ville hindre borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder at en fastlagt optrapningsplan ikke ville kunne følges (vedkommende var i virksomhedspraktik 25 timer ugentligt). Ankestyrelsen finder derfor, at kommunen burde have godkendt ferien.

Styrelsen skriver, at denne principafgørelse er udtryk for en ændring af en hidtidig praksis, som siger, at det er en betingelse for at holde ferie under sygeforløbet, at der er optjent ret til ferie.

Læs hele principafgørelsen her. I afgørelsen findes også en oversigt over de afgørelser på området, der fortsat står ved magt, og tidligere afgørelser, der nu er kasserede og derfor ikke gælder længere.