Skærpet indsats mod krænkelser på vej

Forslag: Arbejdstilsynet skal have udvidede beføjelser over for krænkelser på jobbet

bekendtgørelse forslag

Fra efteråret skal Arbejdstilsynet (AT) have udvidede beføjelser i forhold til krænkende handlinger på arbejdspladserne. Det fremgår af et forslag, der netop er sendt i høring.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at også ’krænkende handlinger uden mobningens systematik’ vil blive omfattet af bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. I høringsbrevet, der er sendt til en lang række af arbejdsmarkedets organisationer, skriver AT, at der for eksempel kan være tale om enkeltstående tilfælde, som ikke nødvendigvis er rettet mod de samme personer.

Dette skal ses i modsætning til mobning, hvor de samme personer systematisk udsættes for krænkende handlinger over længere tid. AT forklarer, at der dermed er tale om en udvidelse af det område, som myndigheden træffer afgørelser om.

En vedtagelse af forslaget vil også få konsekvenser i forbindelse med virksomheders erhvervelse af arbejdsmiljøcertifikat. En ændring af bekendtgørelsen vil derfor også medføre ændringer af bekendtgørelserne på dette område.

§ 9a – nu og fremover

Forslaget drejer sig om bekendtgørelsens § 9a, der i dag lyder:  

”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.”

Vedtages forslaget, vil ordlyden i paragraffen fremover være:

”Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte ikke udsættes for krænkende handlinger fra arbejdsgiver eller andre ansatte, herunder mobning og seksuel chikane, som kan udgøre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko.”

Planen er, at den nye formulering skal træde i kraft den 15. november i år.

Sig fra

Der har generelt i den senere tid været øget fokus på området krænkelser. Også fagbladet Elektrikeren bragte i den seneste udgave en artikel, hvor Lene Christiansen, der er forbundssekretær i Dansk El-Forbund og har arbejdsmiljø som sit ansvarsområde, slog fast, at krænkelser – seksuelle eller andre – ikke hører hjemme på arbejdspladserne. Hun sagde blandt andet:

– Det handler om, at man skal respektere den enkeltes personlige grænse. Den skal vi hver især selv sætte: Hvad én måske synes er sjovt, kan en anden finde krænkende, så det er vigtigt, at vi signalerer, hvor vi står.

– Derfor er det i høj grad op til den enkelte af sige fra. Men det betyder ikke, at man skal forholde sig passivt, hvis man for eksempel oplever, at en kollega bliver krænket. Som kollega er man forpligtet til at skride ind, hvis man ser den slags.

– Det gælder også, hvis man for eksempel på en byggeplads oplever, at nogen i en af de andre faggrupper bliver udsat for det: Så er det helt i orden at henvende sig og sige ”det er da vist over stregen, dét der”.

Hvis eller når det nye forslag vedtages, vil der være yderligere redskaber, der kan bruges i indsatsen mod krænkelser.

E3 Lene C