Om forbundet

  Dansk El-Forbund er den eneste rigtige fagforening for elektrikere og teknikere.

  Dansk El-Forbund dækker et bredt spektrum af fagområder inden for el og teknik, og vi er til stede i hele landet.

  Vi beskæftiger os først og fremmest med elektrikernes og teknikernes fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere. Derfor er vi de helt rigtige til at varetage elektrikernes og teknikernes interesser og fagets udvikling.

  Vi har også, ligesom andre rigtige fagforeninger, en aktiv ungdomsafdeling, masser af medlemstilbud og et fagblad, som beskæftiger sig med elektrikernes og teknikernes arbejde.

  Vi har gennem vores historie opnået meget, og vi vil også fremover fortsætte arbejdet for ordentlige arbejdsforhold og høj faglig standard i el-branchen.

   

  Lokalafdelinger over hele landet

  Vi har lokalafdelinger over hele landet, som kender forholdene tæt på dig. Beliggenheden af dit arbejde afgør, hvilken lokalafdeling af Dansk El-Forbund du hører til. Arbejder du for eksempel i Slagelse, hører du til lokalafdeling Vestsjælland. Arbejder du i Fåborg, hører du til afdelingen på Fyn, osv.

  Få et overblik over Dansk El-Forbunds lokalafdelinger.

  Hvis du er i tvivl, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

  Formål og målsætning

  Forbundets formål er at samle alle, der arbejder inden for det el-tekniske område, i én faglig organisation.

  Det sker for at forbedre arbejdsvilkårene ved:

  • at sikre alle overenskomst- eller aftaledækning,
  • at sikre medindflydelse på arbejdspladsen,
  • at sikre muligheden for kompetencegivende uddannelser,
  • at sikre et godt arbejdsmiljø,
  • at sikre medlemmernes interesser i samfundet,
  • at sikre demokrati og solidaritet.

  Forbundets love

  Dansk El-Forbunds love blev vedtaget på kongressen 2022. Dansk El-Forbund afholder kongres hvert fjerde år. Det er kongressen, som vedtager de love, som fastlægger, hvordan organisationen fungerer og styres.

  Lovene indeholder regler om forbundets formål, indmeldelse, udmeldelse, medlemmernes kollegiale pligter, urafstemning, forbundets struktur, kontingenter, aflønning, regnskab, m.m.

  På kongressen i 2022 vedtog Dansk El-Forbund de love samt handlingsplaner, som skal lægge linjerne for forbundets arbejde de næste fire år.

  Du kan læse om kongressen og finde vedtaget materiale fra kongres 2022 på hjemmesiden kongres.def.dk.

  Servicemål – det kan du forvente i DEF:
  At samle alle der arbejder inden for det el-tekniske område for at forbedre arbejdsvilkårene

  Arbejdspladsorganisering

  • DEF er i tæt kontakt med medlemmerne på de enkelte arbejdspladser. Det sker ved arbejdspladsbesøg, tilbud om aktiviteter eller telefonisk kontakt. Afdelingerne har jævnlig kontakt til virksomheder uden  tillidsrepræsentanter.
  • DEF støtter det faglige arbejde på arbejdspladsen gennem dannelse  af og styrkelse af klubber og  lærlingeklubber.

  Rekrutteringsindsats

  DEF tilbyder medlemskab til alle,  der er under uddannelse eller  beskæftiget inden for det el-tekniske område. Det foregår på erhvervs- skoler eller erhvervsakademier og  på den enkelte arbejdsplads.

  Medlemsaktiviteter og fagnetværk

  • DEF tilbyder medlemmerne aktivi- teter i forbindelse med livs- og  arbejdssituation og fag-faglige emner.
  • DEF støtter og hjælper med at skabe netværk for medlemmerne.

  Synlighedsindsats

  • DEF er synlig og nærværende for medlemmet. Det er afgørende for forståelsen og tilslutningen til  medlemskabet og det faglige arbejde. Medlemmet skal møde foreningen mindst en gang hver andet år.
  • DEF afholder hvert år mindst to  synlighedskampagner.

  Fastholdelsesindsats

  • DEF følger det enkelte medlem gennem arbejdslivet – fra lærling til pensionist – for at sikre fastholdelsen af medlemskabet.
  At sikre alle overenskomst- eller aftaledækning
  • Medlemmet har indflydelse på  overenskomsterne ved udtagelse af krav og afstemning om forhandlingsresultater.
  • DEF arbejder for at overenskomstdække alle virksomheder inden for det el-tekniske område.
  • DEF arbejder for, at alle medlemmer aftale- eller overenskomstdækkes.

  DEF hjælper og rådgiver, hvis lovgivning, aftale eller overenskomst ikke overholdes.

  At sikre medindflydelse på arbejdspladsen
  • DEF arbejder på at få indflydelse gennem tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte repræsentanter på arbejdspladsen.
  At sikre muligheden for kompetencegivende uddannelser
  • DEF sikrer, at grund-, efter- og  videreuddannelserne er på højde med den teknologiske udvikling  inden for det el-tekniske område.
  • DEF tilbyder medlemmerne uddannelsesvejledning inden for  det el-tekniske område.
  • DEF arbejder for, at ufaglærte, der arbejder inden for det el-tekniske område, tilbydes uddannelse.
  At sikre et godt arbejdsmiljø
  • DEF arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.
  • DEF arbejder for styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten.
  • DEF har særligt fokus på lærlinge og unges arbejdsmiljø.
  At sikre medlemmernes interesser i samfundet
  • DEF har en aktiv arbejdsmarkeds- politik, der hjælper medlemmerne ved arbejdsløshed med opkvalificering og uddannelse.
  • DEF arbejder for en rimelig økonomisk dækning, der afspejler leve- omkostningerne.
  • DEF forsøger at påvirke politikken  og arbejder imod, at globaliseringen og social dumping forringer  medlemmernes levevilkår.
  At sikre demokrati og solidaritet
  • DEF involverer og sikrer medlemmet mulighed for deltagelse i medlemsdemokratiet og aktiviteter, der til- bydes.
  • DEF udbygger den personlige  kontakt – både fysisk eller digitalt.


   

  CVR-nr.: 20163119