OK18 for offentligt ansatte

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område

 

Her finder du links til de aktuelle nyheder om overenskomstforhandlingerne i staten, regionerne og kommunerne.

Vi forhandler i samarbejde med andre fagforeninger.

Det sker gennem CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg, KTO - Forhandlingssfællesskabet og OAO - Offentligt Ansattes Organisationer. 

Hvad sker der med de offentlige overenskomstforhandlinger – OK18 - og en mulig konflikt? (pr. 8. marts 2018)

Hvordan skal jeg forholde mig til min offentlige arbejdsgiver?
Læs her
Du skal følge de instruktioner, du modtager fra din offentlige arbejdsgiver. Tal i øvrigt altid med din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. Du skal forlade arbejdspladsen, hvis du er kaldt i strejke, og du må ikke udføre konfliktramt arbejde, hverken indenfor el-faget eller i andre sammenhænge. Er du ikke udtaget til konflikt på grund af særlige samfundsforhold eller nødberedskabet, må du kun udføre de opgaver, der er undtaget fra konflikten. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller afdeling, hvis du er i tvivl.


Hvilke elektrikere skal i konflikt?
Læs her
Dansk El-Forbund har varslet konflikt for samtlige elektrikere ansat i stat, regioner og kommuner. Der vil dog være nogle, der undtages på grund af særligt samfundsvigtige funktioner og nødberedskab. Det har vi gjort, fordi en strejke bør være så effektiv som muligt, så der bliver det størst mulige pres på de offentlige arbejdsgivere. Samtidig er alle offentligt ansatte elektrikere fælles om at bære den byrde, det er at strejke.


Hvilke elektrikere undtages fra strejke på grund af nødberedskabet, etc.?
LÆS MERE
Ved enhver strejke aftales det, hvem der eventuelt skal undtages fra strejken og forsætte deres arbejde på grund af særlige samfundshensyn og nødberedskabet. Beslutningen om undtagelse sker ved en aftale mellem Dansk El-Forbund og den pågældende arbejdsgiverorganisation.
Forløbet er således: Den lokale offentlige arbejdsgiver anmoder sin hovedorganisation om at kontakte Dansk El-Forbund med henblik på en undtagelse. Din offentlige arbejdsgiver skal derfor ikke henvende sig til dig eller din tillidsrepræsentant. Derimod skal din arbejdsgiver kontakte sin arbejdsgiverorganisation, uanset om det er Moderniseringsstyrelsen i staten, Kommunernes Landsforening eller Danske Regioner. Dansk El-Forbund vil derefter forhandle undtagelsen med den pågældende arbejdsgiverorganisation. Vi tager i øvrigt altid de nødvendige hensyn til særlige samfundsforhold og nødberedskabet. Hvis du undtages fra strejke, så må du kun udføre de opgaver, der er undtaget fra strejken. Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling i Dansk El-Forbund.


Hvornår starter en konflikt eller lock-out?
LÆS HER
Strejkerne er varslet til at kunne træde i kraft, når de nuværende overenskomster udløber den 31. marts 2018. Juridiske forhold gør dog, at strejkerne først er varslet fra den 4. april. Hvis forhandlingerne tyder på et resultat i dagene omkring den 4. april, kan der ske en udsættelse af tidspunktet for en eventuel strejke. Som medlem af Dansk El-Forbund vil du modtage nærmere information i dagene op til, at en eventuel konflikt er under opsejling. De offentlige arbejdsgivere har sagt, at deres lock-out vil finde sted fra den 10. april 2018.


Hvad hvis jeg ikke er udtaget til konflikt?
LÆS HER
Vi tager altid de nødvendige hensyn til særlige samfundsforhold og nødberedskabet. Derfor er der nogle elektrikere, der formodentlig undtages fra strejke eller lock-out. I så fald skal du udføre dit arbejde som hidtil, men du må kun udføre de opgaver, der er undtaget fra strejken. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling, hvis du er i tvivl.


Hvordan bliver jeg informeret om strejken eller lock-outen?
LÆS HER
Du kan altid få information hos din tillidsrepræsentant. Samtidig holder vi så vidt muligt medlemmerne af Dansk El-Forbund informeret via def.dk (se fanen ’Overenskomstforhandlinger 2018’) og på vores Facebook-side. Medlemmer får en personlig mail, når de er varslet i strejke, og de vil igen modtage en personlig mail i dagene forud for en konflikt. I tilfælde af lock-out meddeles dette af arbejdsgiveren, og Dansk El-Forbund vil tilsvarende sende en personlig mail. Du kan i øvrigt følge de løbende nyheder fra Dansk El-Forbund, hvis du har downloadet LO-Plus-app’en.


Hvad får jeg i konfliktstøtte?
LÆS HER
Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse har i lighed med tidligere besluttet, at konfliktunderstøttelsen er den maksimale dagpengesats både ved strejke og lock-out. Det betyder, der udbetales 860 kroner pr. dag, svarende til 4.300 kroner pr. uge (5 dage) minus skat. Hvis det bliver aktuelt, skal du udfylde en konflikterklæring på MitDEF eller i din afdeling. Det er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse. Du hører nærmere, når det er aktuelt. Udbetalingen følger udbetalingsperioderne for dagpenge og efterløn. Du kan se nærmere på www.def.dk under Arbejdsliv/Forbundets A-kasse/Arbejdsløshed/Dagpenge/Udbetaling af dagpenge.


Hvad med ferie, barsel, sygdom og uddannelse, når der er konflikt?
LÆS HER
Har du påbegyndt ferie, inden konflikten går i gang, fortsætter du ferien som planlagt og indgår i konflikten, når ferien er slut. Det gælder både ved strejke og lock-out.
Hvis du har løn under sygdom, stopper lønudbetalingen ved konfliktens ikrafttræden, og du overgår til konfliktunderstøttelse.
Hvis du er på sygedagpenge, skal du henvende dig til kommunen. Du kan i øvrigt altid få vejledning i din lokale afdeling.
Ved barselsorlov betyder en konflikt, at lønudbetalingen stopper fra arbejdsgiveren, og du skal henvende dig til kommunens dagpengekontor.
Ved uddannelse fortsætter du med at oppebære VEU-understøttelse, hvis du allerede er i gang, men du kan ikke starte på uddannelse under konflikten.


Hvad med konfliktunderstøttelse, hvis jeg melder mig ind i Dansk El-Forbund op til konflikten?
LÆS HER
Du er altid velkommen som medlem i Dansk El-Forbund, når du har job eller uddannelse indenfor el-branchen eller det el-tekniske område i øvrigt. Du kan for eksempel melde dig ind ved at sms’e til 1910 med teksten: DEF. Du kan også kontakte den lokale afdeling af Dansk El-Forbund. Du kan modtage konfliktunderstøttelse, hvis du er indmeldt tidligere end 14 dage før konfliktens ikrafttræden og har indbetalt en måneds kontingent.


Hvad er de særlige regler for lærlinge og SKP’ere?
LÆS HER
Lærlinge er ikke omfattet af konflikten - hverken strejke eller lock-out. En lærling skal møde som normalt, passe sit arbejde på normal vis, og lønnen udbetales på sædvanlig vis fra arbejdsgiveren. Lærlinge på skole skal tilbage til arbejdsgiveren, hvis skolens undervisere omfattes af en konflikt. Hos arbejdsgiveren skal lærlingen udføre sit normale arbejde og modtage den sædvanlige løn.
Hvis du er i skolepraktik (SKP) eller på grundforløb 1-2 uden uddannelsesaftale, skal din skole informere dig, og ved tidligere konflikter er ydelserne fortsat blevet udbetalt af det offentlige.


Hvad hvis jeg bliver bedt om at lave konfliktramt arbejde eller er ansat i en privat virksomhed bliver sat til at arbejde et konfliktramt sted?
LÆS HER
Offentligt ansatte medlemmer af Dansk El-Forbund må ikke udføre strejkeramt arbejde. Hvis du er ansat hos en privat underleverandør til det offentlige, skal du høre nærmere hos din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling i Dansk El-Forbund.


Hvordan forhandler Dansk El-Forbund ved de offentlige forhandlinger?
LÆS HER
Dansk El-Forbund indgår i håndværkeroverenskomsterne på henholdsvis statens, regionernes og kommunernes områder. Disse overenskomster forhandler vi sammen med blandt andet Dansk Metal, Malerne, Blik&Rør, 3F og Serviceforbundet. Håndværkeroverenskomsterne er underlagt de overordnede rammer, som forhandles på de tre områder:
Her indgår vi i henholdsvis CFU for staten samt OAO og Forhandlingsfællesskabet for kommunerne og regionerne. Desværre er forhandlingerne gået i stå i de centrale forhandlinger, hvorefter de nu fortsætter hos Forligsmanden. Der har således endnu ikke været konkrete forhandlinger om håndværkeroverenskomsterne ved starten af marts måned.


Hvad har Dansk El-Forbund af krav til OK18?
LÆS HER
Dansk El-Forbund forhandler om de såkaldte håndværkeroverenskomster for stat, regioner og kommuner. Det sker i samarbejde med en række andre forbund blandt andet Dansk Metal, Malerne og Blik&Rør. Vores krav er især, at løngabet mellem offentlige og private elektrikere bliver mindre. Vores aktuelle lønstatistik viser, at offentligt ansatte elektrikere har en timeløn på 190,02 kroner, mens det samlede landsgennemsnit for alle elektrikere er 199,22 kroner. Det ønsker vi forbedret. Derudover har vi en række krav om blandt andet efteruddannelse, fritvalgskonto og seniorordninger. Dertil kommer de fælles krav fra fagbevægelsen om et lønløft, frokostpausen og ordnede arbejdstidsregler for alle offentligt ansatte.


Hvorfor har Dansk El-Forbund varslet strejke?
LÆS HER
Dansk El-Forbund ønsker en forhandling, hvor vi enes med arbejdsgiverne om de nye overenskomster for offentligt ansatte elektrikere, og i øvrigt ønsker vi også ordentlige resultater for alle offentligt ansatte. Desværre har forhandlingerne i den første tid ikke givet resultater. Det er derfor nødvendigt at vise de offentlige arbejdsgivere, at vi mener det alvorligt. Derfor aftalte fagforeningerne på det offentlige område at sende strejkevarsler i starten af marts måned.


Hvad er forskellen på strejke og lock-out?
LÆS HER
En strejke varsles af fagforeningen overfor arbejdsgiverne. Lock-out iværksættes af arbejdsgiveren, der beder medarbejderne forlade arbejdspladsen og stopper lønudbetalingen. I Dansk El-Forbund er det Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal i konflikt, hvis det ikke lykkes at få fremdrift ved forhandlingsbordet. Strejken betyder, at medlemmer af Dansk El-Forbund trækkes væk fra arbejdspladsen og i stedet for lønnen modtager konfliktunderstøttelse. Ved lock-out modtager medlemmerne ligeledes konfliktunderstøttelse fra forbundet. Reglerne gælder både for offentligt og private ansatte, men i 2018 er det kun de offentligt ansattes overenskomster, der forhandles, og derfor kun dem, der eventuelt skal i strejke.


Hvorfor planlægger stat, regioner og kommuner en massiv lock-out af offentligt ansatte?
LÆS HER
Den 7. marts offentliggjorde de offentlige arbejdsgivere en massiv lock-out af offentligt ansatte. I den forbindelse sagde den ansvarlige, Innovationsminister Sophie Løhde, at: ”De faglige organisationer har nøje udvalgt de arbejdspladser, hvor det vil gøre allermest ondt. Det er naturligvis en helt uholdbar situation. Derfor ser Finansministeriet sig nødsaget til at reagere ved at varsle en omfattende lock-out for at lægge pres på for at opnå et forhandlingsresultat, så vi undgår en konflikt.”
Det er arbejdsgivernes ret i henhold til den danske model. Problemet er, at de offentlige arbejdsgivere har været endog meget lange i spyttet ved forhandlingsbordet. I Dansk El-Forbund er vi altid indstillet på, at vi ved en konflikt undtager samfundsvigtige opgaver og nødberedskabet. Det er vi som altid klar til at diskutere med arbejdsgiverne. Når vi er trætte af, at arbejdsgiverne er for lange i spyttet ved forhandlingsbordet, er det fordi, at det efter en del kriseår går en hel del bedre for dansk økonomi. Derfor er der nu plads til at forbedre de offentligt ansattes vilkår. For eksempel er der et stort løngab mellem de privatansatte og offentligt ansatte elektrikere. Dansk El-Forbunds lønstatistik viser, at offentligt ansatte elektrikere har en timeløn på 190,02 kroner, mens det samlede landsgennemsnit for alle elektrikere er 199,22 kroner.


 

Hvad sker der hos Forligsmanden?
LÆS HER
Forligsmanden kommer ind i billedet, hvis arbejdsgivere og fagforeninger konstaterer, at man ikke kan komme videre ved forhandlingsbordet på egen hånd. Hos Forligsmanden fremlægger begge parter deres synspunkter, hvorefter Forligsmanden forsøger at medvirke til, at parterne finder en løsning. Forligsmanden kan beslutte at udsætte de varslede konflikter med to gange 14 dage, hvis der fortsat er mulighed for at nå en løsning. Hvis parterne er tæt på hinanden, men alligevel ikke kan mødes om en løsning, kan Forligsmanden udarbejde en såkaldt mæglingsskitse, som sættes til afstemning hos arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Forligsmanden kan også konstatere, at der ikke er grundlag for en løsning, hvorefter en konflikt vil gå i gang med strejker og eventuel lock-out. Forhandlingerne hos Forligsmanden foregår under streng tavshedspligt. Vi kan derfor ikke fortælle, hvad der sker under den del af forhandlingerne.
Konflikten kan under alle omstændigheder ikke starte tidligere end 4. april 2018.


Hvordan beslutter Dansk El-Forbund om et forslag til overenskomster er godt nok?
LÆS HER
Det er medlemmerne, der til sidst stemmer om forslaget til ny overenskomst. Det kan enten være en aftale om ny overenskomst, der indgås med arbejdsgiverne, eller et såkaldt mæglingsforslag, der sendes til afstemning af Forligsmanden. Afstemningen i Dansk El-Forbund sker elektronisk. Du modtager nærmere information, når det er aktuelt. Jo flere medlemmer, der stemmer om resultatet, jo stærkere står vores fællesskab. I 2017 stemte 64% af de private elektrikere om deres overenskomster


Hvad hvis jeg har kolleger, der er medlemmer af de gule?
LÆS HER
En strejke vedrører kun offentlige lønmodtagere, der er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger. Ved en lock-out bestemmer arbejdsgiveren, hvem der lock-outes.
OK-fagforeninger som Dansk El-Forbund kendes på det grønne OK-mærke. Medlemmer af andre foreninger, f.eks. de såkaldte gule, altså de ufaglige og overenskomstløse fagforeninger som Det Faglige Hus, Krifa og ASE, er ikke varslet i strejke, og de vil ikke modtage konfliktunderstøttelse fra OK-fagforeningerne.
Tværtimod har deres såkaldte fagforeninger bedt dem om at fortælle deres offentlige arbejdsgiver, at de ikke er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger, at de derfor ikke er en del af konflikten, og at de forventer at fortsætte arbejdet, selv om de øvrige kolleger er i strejke eller lock-out. Medlemmer af ASE skal derudover meddele arbejdsgiveren, at de gerne udfører strejkeramt arbejde.
Det ændrer dog ikke på, at disse kolleger vil blive omfattet af de forbedringer af overenskomsterne, som bliver resultatet af forhandlingerne og eventuelt en konflikt. Hvis en af disse kolleger siden får problemer med deres arbejdsvilkår, vil deres overenskomstløse og ufaglige fagforeninger henvise dem til den faglige overenskomst, som er udarbejdet og aftalt mellem OK-fagforeningerne og arbejdsgiverne.
Forhandlingerne om de offentlige overenskomster er derfor en oplagt lejlighed til at melde sig ind i Dansk El-Forbund. Du kan fortælle kolleger, at det kun kræver en sms til 1910 med teksten: DEF. Man modtager konfliktunderstøttelse, hvis man har meldt sig ind senest 14. dage før konflikten starter, og man har indbetalt en måneds kontingent.
Når OK-fagforeningerne går ind for at lade overenskomsterne gælde alle, uanset hvor man er medlem, er det fordi vi ikke ønsker at få billig arbejdskraft ind ad bagdøren. Også selv om det umiddelbart kunne føles mest retfærdigt, at man fik løn som fortjent, alt efter om man er med til at betale prisen for resultaterne.
Som en tillidsrepræsentant engang sagde: ”I vores faglige klub skiftes vi til at betale morgenmaden fredag til kollegerne. Men det er kun dem, der er medlem af vores klub og fagforening, der betaler. Selvfølgelig er vi venlige og lader alle spise med, selvom de ikke har betalt som medlem af klubben og fagforeningen. De kan kun få lov til at betale, hvis de også vil være med i klubben. Men morgenmaden har måske en lidt sur smag for dem. Sådan håber jeg også, de fornemmer det omkring overenskomsterne.”
Måske er det en vandrehistorie, men den illustrerer dilemmaet for de kolleger, der ikke er medlem af en OK-fagforening.


 

Hvis jeg har flere spørgsmål?
LÆS HER
Du bør altid tale med din tillidsrepræsentant. Du kan også kontakte din lokale afdeling i Dansk El-Forbund. Du er altid velkommen til at kontakte os - også hvis du hører information fra din arbejdsgiver, som du ønsker at tjekke, eller hvis kollegerne har nogle spørgsmål, de gerne vil have afklaret.


 

Nyt om OK18 pr. 1. marts 2018:

OK18: DEF håber på en løsning 

- Lønnen for vores offentligt ansatte elektrikere er faldet bagud i forhold til de private kolleger. Det viser lønstatistikkerne, og derfor håber vi naturligvis fortsat på en ordentlig løsning ved forhandlingsbordet.

Sådan lyder kommentaren fra næstformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jens-Olav Pedersen i forbindelse med, at de offentlige forhandlere i dag mødes i Forligsinstitutionen. Det betyder samtidig, at der afsendes konfliktvarsler i disse dage - også for elektrikerne.

For at lægge pres på de offentlige arbejdsgivere er der allerede varslet konflikt for alle statsansatte elektrikere, og i de kommende dage afsendes der konfliktvarsler for de ansatte i kommuner og regioner. En konflikt kan dog tidligst starte i april, og forligsmanden har i øvrigt mulighed for at udsætte konflikten yderligere. Forhandlerne har derfor endnu en del tid til at finde en løsning.

Beslutningerne om hvilke arbejdspladser, der udtages til konflikt, tages af hovedbestyrelsen i DEF. Tillidsfolkene informeres løbende og vil modtage information om konfliktvarslerne i løbet af få dage.

- Hvis en konflikt nærmer sig med hastige skridt, udsender vi en konfliktorientering til alle involverede medlemmer, forklarer Jens-Olav Pedersen.

DEF vil løbende informere på def.dk under fanen ’Overenskomstforhandlinger 2018’, ligesom man kan benytte OK18 som anledning til at følge forbundets facebookside for at få opdateringer.  

 

Nyt om OK18 pr. 23. februar 2018:

Konfliktvarsler for elektrikerne

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster er stadig i gang. Det kan dog blive nødvendigt at afsende konfliktvarsler til stat, regioner og kommuner. Det forventes i så fald ske i den sidste uge i februar.

Hvis der afsendes konfliktvarsler for medlemmer af Dansk El-Forbund i stat, regioner og kommuner, så kommer der nærmere information både generelt og til de medlemmer, der i så fald omfattes.

En eventuel konflikt på det offentlige område kan tidligst træde i kraft den 1. april, når overenskomsterne udløber, med mindre forligsmanden udsætter konflikten.

Du kan holde dig informeret her på hjemmesiden, og via linkene til vores fælles forhandlingsorganisationer CFU, OAO og Forhandlingsfællesskabet.

Når der sker afgørende nyt for elektrikerne, vil det også blive meddelt på Facebook. Det er derfor en god ide at like vores Facebook-side.