Arbejdsmiljø under coronakrisen

Coronakrisen påvirker også arbejdsmiljøet i el-branchen. På siden her samler vi relevant vejledning, retningslinjer og regler, som har betydning for arbejdsmiljøet i el-faget.

Generelt om arbejdsmiljø og coronavirus
Må jeg gå hjem, hvis jeg ikke er tryg ved at gå på arbejde?

Dansk El-Forbund anbefaler, at du ikke går hjem uden at aftale det med din arbejdsgiver først. Hvis du ikke kan få en aftale med din arbejdsgiver og alligevel går hjem, risikerer du at blive bortvist.

Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal du have mulighed for at arbejde uden kontakt til andre mennesker.

Se også i spørgsmål om særlige risikogrupper og virksomhedens beskyttelse af ansatte der er på arbejde!

Hvad med arbejdsmiljøet, når jeg arbejder hjemme?

Hvis du er sendt hjem for at arbejde hjemmefra gælder de øvrige arbejdsmiljøregler også. Det betyder blandt andet, at din arbejdsgiver skal stille nødvendigt udstyr til rådighed som fx en stol, der kan dreje, ordenlig skærm osv. 

En af mine kollegaer nyser og hoster. Må jeg så gå hjem for ikke at blive smittet?

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derfor bør du ikke arbejde tæt sammen med en kollega, der nyser og hoster.

Din arbejdsgiver bør sende vedkomne hjem eller i det mindste sikre, at vedkomne isoleres på arbejdspladsen.

Jeg føler mig syg – hvad skal jeg gøre?

Du skal følge sundhedsmyndighederens retningslinjer. For øjeblikket lyder anbefalingen, at man straks går hjem, hvis du er blevet syg.

Hvordan skal virksomheden beskytte de ansatte, der er på arbejde?

Arbejdsgiveren har ansvar for at kortlægge, , fx i APV,  om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for smitte af coronavirus. Det kunne fx være fra kunder eller andre ansatte. I det tilfælde skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen.

Arbejdsmiljøloven §15: Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerhed- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Dansk El-Forbund opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsen råd om:

 • God håndhygiejne (især håndvask samt eventuel opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som fx reception og toiletter).
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse.
 • Host eller nys i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.
 • Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem personer på arbejdspladsen, så smitterisikoen mindskes.
Er jeg i en særlig risikogruppe?

Hvis du er velbehandlet og har din kroniske sygdom under kontrol, tilhører du ikke en risikogruppe.

Er du i tvivl, om du er i særlig risiko, så tjek sundhedsstyrelsens liste om særlige riskogrupper.

Kan jeg blive hjemme, hvis jeg er i særlig risikogruppe og føler mig utryg ved at møde på arbejde?

Hvis du er i tvivl og utryg, bør du kontakte din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver. Herefter kan I forsøge at finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Tag evt. her fat i din arbejdsmiljørepræsentant, som måske kan hjælpe med løsninger.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme.

Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Inden du bliver væk, bør du derfor kontakte din lokalafdeling.

Kan virksomheden fravige hviletids- og fridøgnsreglerne?

Ja. Men fravigelsen kan kun tages i brug i forhold til konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirussen. Reglen om, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, kan i dette tilfælde fraviges.

Det skyldes, at arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som kan tages i brug netop nu.

Hvis virksomheden kan gøre brug af force majeure-reglen, må der kun ske fravigelse af reglerne i nødvendigt omfang. Det vil sige kun i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde den påkrævede drift af virksomheden.

Hvis virksomheden fraviger reglerne, skal de ansatte have kompenserende hvileperioder eller fridøgn, alternativt passende beskyttelse.

Force majeure perioden for hviletidsreglerne er foreløbigt gældende. Hold dig opdateret på reglerne om hviletid her:

Hvad med arbejdsmiljøet på byggepladserne?

Coronavirus smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på byggepladserne skal derfor tilrettelægges efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge (APV) risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der effektivt imødegår risikoen.

Gode råd:

 • Følg Sundhedsstyrelsens og andre myndigheders anbefalinger.
 • At arbejdet på den enkelte byggeplads tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.
 • Hav styr på hvilke arbejdsgivere, der er på pladsen efter tidsplanen - og håndhæv dette.
 • At der er håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder på byggepladsen.
 • At mindske kontakt med andre. Det kan fx ske ved at forskyde mødetid, pauser og fyraften, så de ansatte kan holde en god afstand til hinanden i forbindelse med fx omklædning og spisning.
 • At man opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af spiserum, toiletter mv.
 • Afholdelse af sikkerhedsmøder udenfor.
 • Ajourføring af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) med de aftaler, som I indgår.

Det påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle farer, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.

Hvad med arbejdsmiljøet, når du arbejder i private hjem?

Mange serviceelektrikere arbejder i private hjem.

Her gælder som altid APV´en for arbejdet i private hjem, derudover skal arbejdsgiveren foretage en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres. Det er ikke et krav, at risikovurderingen er skriftlig.

I risikovurderingen bør der tages stilling til følgende:

 • Om der kan laves en aftale med kunden om, at de ikke er hjemme, når arbejdet udføres, fx ved kortvarigt arbejde.
 • Om der kan lægges en nøgle udendørs, så medarbejderen selv kan lukke sig ind og dermed undgå kontakt.
 • Hvis kunden er hjemme, hvordan undgås så kontakt. Fx kan det aftales, hvilke rum man skal gå igennem og opholde sig i, for at kunne udføre arbejdsopgaven.
 • Om der kan luftes ud inden arbejdets udføres. 
 • Hvordan evt. pauser kan afholdes uden risiko for smitte.
 • Nødvendigheden af desinficering og/eller rengøring af arbejdsstedet før og efter arbejdet.
 • Om der er behov for at holde møde med kunden. Hold evt. møde via telefon eller videomøder. Fysiske møder, kan enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale. Hold møderne så korte som muligt. Husk ordentlig afstand min. 2 meter, god håndhygiejne og rengøring.
 • Hvis der er flere håndværkere som skal udføre arbejdsopgaver, kan det ske forskudt eller arbejdsstedet kan inddeles, så man undgår, at der går flere i samme rum. 

Sørg for vand og sæbe samt engangshåndklæder og/eller håndsprit i servicebilen. Derudover bør du ikke berøre overflader uden det er nødvendigt. Brug evt. albuen til at åbne døren med, så du ikke skal røre ved håndtaget. Det kan også være en god ide med skriftlig information til kunden om hvilke forholdsregler, der skal tages før arbejdet kan udføres og aftal med kunden, hvordan det gennemføres.

Må der være flere end 10 personer på en arbejdsplads?

Ja, forbuddet om forsamling af flere end 10 personer, hindrer ikke almindelig tilstedeværelse på arbejdspladser. Der må man være mere end 10 personer. Det skal fremhæves, at arbejdsgiveren har ansvar for løbende at kortlægge risikoen for, om de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed – så som coronavirus.

Det er arbejdsgiverens pligt at iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen effektivt. Dansk El-Forbund opfordrer til, at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a. at mindske smitterisikoen ved at holde afstand mellem de ansatte, ved at have en god hygiejne og ved at undgå fysisk kontakt. Arbejdsgiverne har ansvar for en grundig instruktion af de ansatte og tilsyn med arbejdet.

Arbejdstilsynet har svar på flere spørgsmål

Læs alle relevante retningslinjer på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Læs mere her: 


 

AMR og Arbejdsmiljøorganisation
JEG ER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT, KAN JEG HJEMSENDES?

Ja, det kan du godt, men du bør være den sidste, der bliver hjemsendt inden for dit område.

MÅ MAN UNDLADE AF AFHOLDE VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT?

Ja. Er du valgt som arbejdsmiljørepræsentant, kan du fortsætte i funktionen, indtil det - i lyset af coronasituationen - bliver muligt at afholde valg. Det gælder også, selvom fristen på 2 år overskrides.

KAN VI VÆLGE EN NY ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT?

Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden, kan valget udskydes. Indtil de ansatte kan vælge en AMR, skal arbejdslederen varetage arbejdsmiljøet. Det er dog en betingelse, at valg af arbejdsmiljørepræsentant i så fald sker så snart, det er muligt.

MÅ MAN VENTE MED AT REVIDERE SIN ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)?

Virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav, da kravet følger af et EU-direktiv. Men arbejdsgiveren kan sammen med de ansatte og eller arbejdsmiljøorganisationen planlægge arbejdet med APV’en på den måde, som passer til de konkrete forhold på virksomheden. Det kan fx ske ved, at man tager nogle af drøftelserne virtuelt, så arbejdet med APV’en ikke medfører en risiko for spredning af coronavirusen.

APV er det grundlæggende værktøj til at kortlægge arbejdsmiljøet

APV skal kortlægge arbejdsmiljøproblemer og håndteringen af det, herunder påvirkning fra virus.

Gennem APV og konkret risikovurdering i hver enkelt arbejdssituation skal påvirkningen af Covid-19 vurderes, så der sikres mod smitte.


 

BFA vejleder om coronavirus

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) i Bygge & Anlæg har udarbejdet en vejledning, plakater og et faktaark, hvor du kan se, hvordan bygge- og anlægsbranchen kan forebygge smitte fra coronavirus. Dem finder du her:

 

NY APP: FOREBYG SMITTE

En ny app giver råd og vejledning til hensynsfuld adfærd i de konkrete arbejdssituationer på en byggeplads. Rambøll står bag appen, ForeBYG Smitte. Hent den her via  iPhone eller Android.