Tema: Coronavirus

Se hvad du skal gøre, hvis din hverdag bliver påvirket af coronavirusset.

Danmark er i en alvorlig situation på grund af coronavirus. Det påvirker også medlemmerne og ansatte i Dansk El-Forbund. Vi må stå sammen. Du vil sikkert, som mange andre kolleger, have spørgsmål. Hold dig orienteret her på siden.

Kontakt os via telefon eller Min side

For at begrænse den fysiske kontakt appellerer vi til, at du kontakter os via telefon eller via Min side. På Min side kan du skrive til os sikkert og direkte.

Få svar
Barn hjemsendt under nedlukning – dine muligheder

Hvis du har børn i 0.-4. klasse, har du mulighed for nødpasning, hvor dit barn kan møde op fysisk i skole og SFO.

Børn fra 5. og opefter kan ikke blive nødpasset. I det tilfælde må du altså selv finde en løsning for pasning af børn.

Undtagelse er sårbare børn og unge, som fortsat kan møde op. Det er skolens/institutionens leder, som tager stilling til dette.

Børn i daginstitution kan fortsat blive sendt af sted.

Dette kan du gøre:

Hvis du ikke har mulighed for at få nødpasning eller få passet dine børn på anden vis, så anbefaler Fagbevægelsens Hovedorganisation, at du finder en løsning med din arbejdsgiver. Det kan fx være:

 • du arbejder det, der er muligt
 • arbejdet udføres på andre tidspunkter
 • du kan holde fri med løn
 • du afspadserer
 • du holder ferie
 • du holder fri uden løn

Vær opmærksom på, at trepartsaftalen om midlertidige barselsdagpenge ikke er gældende, hvor dit barn er sendt hjem på lige fod med alle andre børn på grund af en politisk udmelding.

A-kasse og dagpenge

Som ledig under corona-krisen skal du:

 1. tilmelde dig som ledig: Du melder dig ledig på Jobnet.dk. Hvis det ikke er muligt, kan du tilmelde dig telefonisk eller aflevere et brev hos din kommune.
 2. oprette CV på Jobnet.dk: Du har pligt til at oprette et CV på jobnet.dk senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig. Et gyldigt og søgbart CV er en af forudsætningerne for at kunne modtage dagpenge fra a-kassen.
 3. deltage i CV-samtale i a-kassen: Du indkaldes til CV-samtalen ca. 14 dage efter, du har meldt dig ledig på jobnet.dk. Du har pligt til at deltage i samtalen. På grund af Covid-19-situationen har du mulighed for at gennemføre samtalen telefonisk/digitalt. Kontakt din lokalafdeling om dette, når du modtager indkaldelsen til samtalen.
 4. deltage i rådighedssamtaler: A-kassen indkalder dig til en digital/telefonisk samtale afhængig af, hvor længe du har været ledig. Du har pligt til at deltage i samtalen.
 5. deltage i jobsamtaler i jobcentrene: De fælles jobsamtaler kan foregå personligt eller digitalt/telefonisk. I jobcenterets indkaldelse fremgår det, hvordan samtalen skal foregå. Det gælder også de fælles samtaler, hvor a-kassen deltager.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har samlet alle informationer vedr. Covid-19 og beskæftigelsesindsatsen.

Trepartsaftale: Midlertidige dagpenge ved hjemsendt barn

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en trepartsaftale om midlertidige barselsdagpenge, når en lønmodtagers barn er hjemsendt som følge af Covid-19.

Aftalen udløber 31. marts 2021.

Vær opmærksom på, at trepartsaftalen ikke er gældende, hvis dit barn er sendt hjem på lige fod med alle andre børn på grund af en politisk udmelding.

Lærlinge og uddannelse

Find information om, hvordan du skal forholde dig, når du er lærling og under uddannelse.

Arbejdsmiljø og corona

Find relevant vejledning, retningslinjer og regler, som har betydning for arbejdsmiljøet i el-faget.

Corona og efter- & videreuddannelse

Coronavirusset efterlader nye spørgsmål og udfordringer på alle fronter. Også inden for efter- og videreuddannelse.

Vi forsøger at besvare de hyppigst stillede spørgsmål med fokus på fjernundervisning.

Arbejdsgivere kan kræve COVID-19-test

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19. Testen skal så vidt muligt foretages i arbejdstiden, og som medarbejder har du bl.a. krav på en begrundelse for testen.

Loven er sat til at blive ophævet pr. 1. juli 2021.

Kontakt din lokalafdeling, hvis der noget du er i tvivl om.

Midlertidig arbejdsfordeling

Ordningen gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område.

Ved udløb af arbejdsfordelingen vil du og dine kolleger indtræde fuldt ud i jeres tidligere aftalte rettigheder.

 • Anciennitet optjenes på sædvanlig vis i perioden med arbejdsfordeling.
 • Hvis en kollega ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. På samme måde hvis virksomheden øger andelen af tid med ledighed fra en 4-ugers cyklus til den næste. I begge tilfælde er der en 24 timers frist på en hverdag til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.
 • Det er virksomheden alene, der kan bestemme om den vil bruge arbejdsfordeling.
 • Arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 procent og maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil skulle anvende en given procentsats inden for den fire uger lange cyklus, som vil kunne ændres i den efterfølgende cyklus. Ordningen giver kun mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed. Ordningen kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering mv. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler herom.
 • Lærlinge er ikke omfatte af ordningen.
 • Virksomheden betaler løn for de timer, der arbejdes, og de resterende timer betales med supplerende dagpenge.
 • Der kan godt ske afskedigelse under arbejdsfordeling.
 • Opsagte medarbejdere kan pålægges fortsat at arbejde i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, hvis deres arbejdstid nedsættes svarende til arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn.
 • Der kan ikke bruges vikarer i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed under arbejdsfordeling.
 • En ”nøglemedarbejder” kan fritages fra at deltage i arbejdsfordelingen.
 • Hvis der laves en aftale, kan en tillidsvalgt eller repræsentant på vegne af medarbejdergruppen også fritages for deltagelse i arbejdsfordeling.

Gældende til 31. december 2021

Øvrige ansættelser
Ansat i staten

Læs Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ om ansættelsesretlige spørgsmål:

Se aftale om afvikling af frihed:

Ansat i region

Se dine ferierettigheder:

Se aftale om afvikling af frihed:

Ansat i kommune

Se fælleserklæring fra KL og Forhandlingsfællesskabet: 

Se dine ferierettigheder:

Se aftale om afvikling af frihed:

Søfarende elektriker

Læs retningslinjerne for danske skibe på søfartsstyrelsens temaside om Coronavirus og søfart:

Du kan også følge med i seneste nyt om coronakrisen på denne side:


Øvrige forhold
Nedsat kontingent ved ledighed og sygdom

Er du på dagpenge eller på sygedagpenge, så er du omfattet af forbundets reduktionsordning.

Reduktionsordningen sikrer dig nedsat kontingent under ledighed og sygdom. Det betyder, at alle ledige/sygdomsramte kun betaler kr. 157 i fagligt kontingent om måneden. Dette er inkl. gruppelivsordning og heltidsulykkesforsikring. A-kasse-kontingentet skal dog fortsat betales, det er på kr. 514 ekskl. efterløn.

Din første opkrævning til Dansk El-Forbund, mens du er ledig, vil dog være på det sædvanlige beløb. Det skal du betale, til gengæld får du kontingentet nedsat med bagudrettet virkning på den efterfølgende kontingentopkrævning til forbundet. Du har også nedsat kontingent i den måned, hvor du igen kommer i beskæftigelse. Årsagen er sammenkøringen af vores forskellige systemer.

Den solidariske ordning reducerer den lediges/sygdomsramte kontingent til forbund og afdeling med 70 %. Reduktion styres automatisk af forbundets medlemssystem.