Lønstatistik for hele landet

Får du nok i løn? Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn.

Kommentar til lønstatistikken
Stagnation afløst af lille fremgang

Dansk El-Forbunds Lønstatistik 2018 omfatter oplysninger modtaget fra 10.374 medlemmer, svarende til 56 procent af medlemmer i arbejde. En meget høj tilbagemeldingsfrekvens som signalerer opbakning fra medlemmerne til at opnå en valid og troværdig lønstatistik.

Den gennemsnitlige lønudvikling for hele landet viser en fremgang på 2,84 % svarende til en lønstigning på 5,65 krone. Lønudviklingen er dermed kommet ind i et mere normalt leje. Men sidste års stagnation i lønudviklingen er ikke indhentet. Den mest markante lønudvikling er sket i hovedstadsområdet, hvor den gennemsnitlige lønstigning ligger på 4,9 %, svarende til godt 10 kr. mere i timen.

Det har været et paradoks, at branchen har signaleret fremgang år efter år uden, at det er slået igennem på lønningerne. Det ser nu endelig ud til, at der er kommet lidt gang i stigningerne, når de gøres op med årets resultat i lønstatistikken.

Med de vedholdende positive signaler der har været i branchen, især siden 2015, var forventningen at lønudviklingen ville komme i gang i 2017. Men meget overraskende viste lønstatistikken for 2017 en stagnation af lønnen, så der faktisk var tale om reallønsnedgang.

Derfor iværksatte forbundet en lønkampagne for 2018. Om det er kampagnen eller at samspil af flere forhold, er ikke til at sige, men med en lønudvikling på 2,8 % er stagnationen i det mindste afløst af lidt fremgang.

Sammenlignelige brancher ligger højere

Fremgangen i lønnen desværre langt fra nok i forhold til sammenlignelige brancher. Det fremgår af Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for 3. kvartal 2018, at delområdet ”Bygningsinstallation” (under ”Bygge- og anlægsvirksomheder”) har en gennemsnitlig lønstigning på 3,2 %. Der er altså stadig et stykke op til sammenlignelige brancher.

Som det fremgår længere nede, kan der dog spores en positiv tendens, når der alene ses på installationsområdet.

Elektrikerfaget er formentlig det mest specialiserede håndværksfag af alle, præget af et højt kompetenceniveau. Man kunne derfor forvente, at det inden for håndværksfag ligger i den øvre ende lønmæssigt. Men som det fremgår lønstatistikken, er dette altså ikke helt tilfældet.

Installation trækker op

På installationsområdet kan vi konstatere, at meget få personer har oplyst en timeløn på under 170 kr. Vi må derfor anse det som helt usædvanligt og af særlige årsager, hvis der på Elektrikeroverenskomstens område aflønnes under 170 kr. i timen. Det betyder, at vi kan fastslå, at de facto mindstebetalingen for elektrikere er 170 kroner i timen.

Det har den praktiske betydning, at overenskomstaftaler med udenlandske virksomheder skal have en minimumsløn på 170 kr. Det skal nævnes, at garantibetalingen ved arbejde på akkord er den personlige løn eller 174,75 kr.

Samlet set steg lønnen med 3,7 % på installationsområdet til en gennemsnitsløn på 204,70 kr. Isoleret set ligger installationsområdet altså over arbejdsgivernes lønstatistik for Bygningsinstallation, der som nævnt er opgjort til 3,2 %. Til sammenligning steg lønnen på installationsområdet i 2017 med 1,1 %.

Akkord, timeløn og månedsløn

For månedslønnede steg lønnen med 2,1 % svarende til 214 kr. i timen. Timelønnede steg med 2,6 % svarende til 198,50 kr. i timen.

På akkordområdet steg udbetalingerne med 8,5 % svarende til 244 kr. i timen.

Vi kan dermed konstatere, at det er arbejde på akkord, der trækker lønnen op inden for installationsområdet.

Det kommer til udtryk ved, at den gennemsnitlige a conto-løn på akkord udgør 244 kr. i timen, mod den gennemsnitlige timeløn på 198,50 kr. Det vil sige en forskel i timelønnen på hele 45,50 kr. i 2018. Det er altså et oplagt tidspunkt for dig at gøre brug af din ret til at arbejde på akkord.

 

Fald i industrien

For timelønnede på industriområdet er der sket et fald i lønnen på 1, 1 %. Det kan muligvis forklares med, at flere og flere bliver månedslønnede.

Månedslønnen steg med 2,1 % svarende til en timeløn på 207,30 kroner. De månedslønnede udgør 54,5 % af ansatte på industriens område i 2018 mod 50 % i 2017.

Det offentlige område

På det offentlige område er lønnen steget 2 % til en timeløn på 193,80.

I 2018 var der overenskomstforhandlinger, hvilket kan have medvirket til, at der ikke har været givet mærkbare lønstigninger ved lokalforhandling, men stort set kun den stigning der fulgte af overenskomstforhandlingen.