Kendelse: Forbud mod skævvridning af akkordoverskud

DEF vandt faglig voldgiftssag om, at indtjening på akkordarbejde skal være fordelt lige mellem akkorddeltagere medmindre andet er aftalt

Den 10. februar 2020 førte Dansk El-Forbund en faglig voldgiftssag mod Tekniq Arbejdsgiverne. Sagen angik akkordarbejde under Elektrikeroverenskomsten, hvor følgende spørgsmål blev afklaret:

  • Hvordan akkordoverskuddet skal fordeles, og hvem der kan aftale en evt. skævfordeling
  • Hvem skal sikre ligedeling af akkordoverskuddet, og hvem skal dække evt. tab, hvis skævdeling er sket
  • Under hvilke betingelser en akkorddeltager kan forlange hvilke oplysninger om akkorden direkte af virksomheden

Fordelingen af akkordoverskud

Kendelsen på sagen konkluderer, at:

Ligedeling af akkordoverskud, så alle får samme sluttimeløn er udgangspunktet og kun undtagelsesvist kan der ske skævvridning, hvis der indgås særlig aftale herom med alle de akkorddeltagere, som får mindre end de øvrige skal acceptere.

Altså må indtjeningen i akkord ikke deles skævt mellem akkordmodtagerne, medmindre andet er aftalt. Den aftale, som i givet fald kan gøre skævdeling acceptabelt, skal indgås med alle de akkorddeltagere, som får mindre end de andre akkorddeltagere. 

Økonomisk konsekvens af skævdeling, der ikke er aftalt

Hvis der foregår en skævdeling af akkorden mellem akkorddeltagerne, og dette ikke er aftalt korrekt, er det et brud på overenskomsten.

Ved et brud på overenskomsten har akkorddeltagerne, der har fået mindre end de har krav på, ret til efterbetaling fra arbejdsgiveren. Efterbetalingen skal dække det, som de har fået for lidt sammenholdt med det, de ville have fået ved den overenskomstmæssige ligedeling af akkordfortjenesten.

I sagen blev det bemærket, at pligten til efterbetaling er uafhængig af, om der er noget at bebrejde virksomheden. Det har således ingen betydning, om virksomheden har handlet i tillid til akkordholderen.

Virksomhedens pligt til at give oplysninger om en akkord

Af kendelsen blev det ligeledes bestemt, at virksomheden har pligt til at give oplysninger om en akkord til akkorddeltagerne. De oplysninger som kan kræves, er dem, der er udvekslet mellem akkordholder og virksomhed i henhold til overenskomstens akkordbestemmelser og fastlægger akkordens indhold og/eller fordeling.

Akkorddeltager skal først forsøge at få oplysningerne fra akkordholder på egen hånde eller gennem TR’en, og hvis det ikke lykkedes, skal arbejdsgiver udlevere dokumenterne. Der kan ikke stilles krav om dokumentation for, at akkorddeltageren eller TR’en har forsøgt at få oplysningerne fra akkordholderen.