Forbundslove og formål

Dansk El-Forbund er en demokratisk forening. Det er forbundets love, som styrer foreningen.

Formål og målsætning

Forbundets formål er at samle alle, der arbejder inden for det el-tekniske område, i én faglig organisation.

Det sker for at forbedre arbejdsvilkårene ved:

  • at sikre alle overenskomst- eller aftaledækning,
  • at sikre medindflydelse på arbejdspladsen,
  • at sikre muligheden for kompetencegivende uddannelser,
  • at sikre et godt arbejdsmiljø,
  • at sikre medlemmernes interesser i samfundet,
  • at sikre demokrati og solidaritet.

Målsætningerne er vedtaget på forbundets 32. kongres i 2018 og henviser til lovenes formålsparagraf.

Forbundets love

Dansk El-Forbunds love blev vedtaget på kongressen 2018. Dansk El-Forbund afholder kongres hvert fjerde år, næste gang i 2022. Det er kongressen, som vedtager de love, som fastlægger, hvordan organisationen fungerer og styres.

Lovene indeholder regler om forbundets formål, indmeldelse, udmeldelse, medlemmernes kollegiale pligter, urafstemning, forbundets struktur, kontingenter, aflønning, regnskab, m.m.

På kongressen i 2018 vedtog Dansk El-Forbund de love samt handlingsplaner, som skal lægge linjerne for forbundets arbejde de næste 4 år.

Forbundslove Dansk El-Forbund 2018-2022    Formål & Strategi samt Handlingsplaner 2018-2022 Dansk El-Forbund