Forbundets historie

  Dansk El-Forbund har i mere end 110 år arbejdet for medlemmernes løn- og arbejdsforhold.

  Dansk El-Forbund blev stiftet den 1. januar 1904. Samfundet og teknologien har over de mere end 110 år gennemgået en stor udvikling. Men hvis vi ser på forbundet formål anno 1904 og 2014, er fokus stadig sikringen af medlemmernes løn- og arbejdsforhold.

  Forbundets formålsparagraf anno 2014

  • Forbundets formål er at samle alle, der er beskæftiget med energi, installation, kommunikation, sikring, alarm, energioptimering, processtyreing samt styring og regulering i en sammenslutning 
  • Forbundet vil arbejde for forbedring af arbejdsvilkårene og organisere alle, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde for herigennem at varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet
  • Forbundet vil arbejde for at sikre, at alle er overenskomst- eller aftaledækket og varetager forhandlingsretten med henblik på at forbedre medlemmernes løn-, uddannelses-, uddannelses-. pensions- og sociale vlkår
  • Forbundet vil arbejde for demokrati og medindflydelse på virksomhederne.
  • Forbundet vil arbejde for at sikre medlemmerne det bedst mulige grundlag for at opnå kompetencegivende grund-, efter- og videregående uddannelser.

  Forbundets formålsparagraf anno 1904

  • At samle alle Elektrikere i Danmark til fælles Arbejde for at fremme og værne faglige interesser.
  • At regulere Lønningsforholdene saaledes, at de altid staar i passende Forhold til vort Arbejde og vores Livsfornødenheder.
  • At søge Søndags- og Overarbejde afskaffet ved at fordre saadant Arbejde betalt med højere Vederlag end Arbejde indenfor den almindelige Arbejdstid.
  • I Forbindelse med det øvrige Arbejderparti at søge en Maksimalarbejdsdag indført.
  • At understøtte Medlemmer under Arbejdsstridigheder, Arbejdsløshed og Rejse, samt ved gratis Retshjælp i Sager, som maatte opstaa mellem dem og Arbejdsgiverne.
  • At søge faglige Stridsspørgsmål afgjort ved Voldgift og derved, saavidt muligt, hindre Arbejdskonflikter.

  Dansk El-Forbund 100 år

  I forbindelse med forbundets 100 års jubilæum i 2004 udgav vi 2 publikationer, der beskriver både forbundets og elektrikerfagets historie.