Ferie

Din ret til ferie bestemmes af din overenskomst, din kontrakt og Ferieloven.

OBS. Vejledningen er blevet korrigeret, siden den blev udsendt med Elektrikeren i december 2020.

Husk at tjekke din opgørelse over indefrosne feriepenge

I starten af 2021 vil du modtage en opgørelse fra ATP/Feriefonden over den feriegodtgørelse, som er blevet indefrosset. Det er vigtigt, du tjekker din opgørelse – også selvom du allerede har fået udbetalt en del af den.

Det gør du ved at gennemgå dine lønsedler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 og beregne din samlede lønindkomst.

  • Hvis du er timelønnet på en overenskomst, skal feriepengene til indefrysning udgøre 12,5 % af de samlede lønindtægter/goder i perioden, der opfylder følgende kriterier:
  1. Beløbet eller godet skal være indkomstskattepligtigt.
  2. Der skal være tale om vederlag for arbejde under ansættelsen.
  3. Du skal have et retligt krav på beløbet eller godet.

Det er nettoferiepengene, der indefryses, når din arbejdsgiver normalt afregner løbende skat af din optjening af feriepenge.

  • Hvis du er lærling, funktionær eller funktionærlignende ansat, som har ret til fuld løn under sygdom og på SH-dage, skal beregnes 12,5 % af lønnen for perioden 1. september 2020 – 31. august 2020 samt 8 % af de 12,5 %. Det er det samlede beløb, som skal indefryses, da arbejdsgivers andel af pension af feriepengene også skal indefryses.

Det er bruttobeløbet, som skal indefryses, når din arbejdsgiver normalt først afregner skat ved udbetaling af feriepengene.


Hvis dine beregninger ikke stemmer med opgørelsen fra ATP/Feriefonden eller din arbejdsgiver, eller du i øvrigt har behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Du har ret til at holde 25 dages ferie pr. ferieår. Betalt ferie optjenes løbende i ferieår efter den nye ferielov fra 1. september 2020 med 2,08 feriedag pr. måned.

Ferieåret starter d. 1. september til 31. august året efter. Og ferien afholdes i samme ferieår som feriepengene/retten til betalt ferie optjenes (samtidighedsprincippet). Du kan dog holde ferien helt frem til 31. december – ferieafholdelsesperioden.

Fra 1. september 2020:

  • Optjening af ferie: 1. september – 31. august året efter. I perioden optjener du ferie til afholdelse samtidigt.
  • Afholdelse af ferie: 1. september – 31. december året efter.

Arbejdsgiveren fastlægger – efter forhandling med dig, hvornår din ferie skal holdes. Du kan dog kræve, at 3 uger holdes i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september (hovedferien). Du kan også kræve, at de resterende 10 dages ferie (restferie) afvikles i hele uger, dog kan hensynet til virksomhedens drift berettige arbejdsgiveren til at give feriedagene som enkeltdage.

Hovedferien skal varsles 3 måneder før påbegyndelse af ferien, og restferie skal varsles 1 måned før påbegyndelse af ferien.

Reglerne om ferie er komplekse. Så er du i tvivl, så kontakt din lokalafdeling, som kan vejlede dig.

Retten til betalt ferie for timelønnede

Som timelønnet medarbejder har du krav på at få 12,5 % af din løn i feriegodtgørelse. Optjeningen sker i ferieåret til afholdelse i samme ferieår tillagt 4 måneder (ferieafholdelsesåret). Feriegodtgørelsen indbetales som udgangspunkt til FerieKonto. Du kan tjekke din konto på borger.dk

Er du ansat i en virksomhed, som er medlem af en arbejdsgiverforeneing som f.eks. Tekniq Arbejdsgiverne, vil virksomheden være omfattet af feriepengegarantiordningen. Det vil sige, at virksomhederne slipper for at indbetale feriegodtgørelsen løbende til FerieKonto. De skal fortsat indberette, så du kan se det på borger.dk.

Retten til betalt ferie for månedslønnede eller funktionærer

Ved månedslønnede forstås i denne sammenhæng medarbejdere, der har fri med normal løn på f.eks. søgnehelligdage og ret til fuld løn under sygdom.

Som månedslønnet eller funktionær holder du ferie med udbetaling af din normale løn. Du optjener retten til løn under ferie i ferieåret til afholdelse i ferieafholdelsesperioden. Du optjener 2,08 dages ferie med løn pr. måned, hvor du er beskæftiget i løbet af ferieåret. Derudover skal du have udbetalt 1 % (er i visse overenskomster aftalt højere) af din løn som ferietillæg. Ferietillægget udbetales senest samtidigt med, at din ferie afvikles.

Hvis du ikke har optjent ret til løn under ferie i samtlige 25 dage eller skal ferien holdes hos en ny arbejdsgiver, fratrækkes 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag.

Du kan før et optjeningsårs begyndelse forlange at få feriegodtgørelse med 12 % i stedet for ferie med løn og ferietillæg.

Ved fratræden betaler/indberetter din arbejdsgiver svarende til 12,5 % af lønnen til FerieKonto, som du kan bruge til at holde ferie for hos din nye arbejdsgiver.

Særregler for lærlinge

Hvis du som lærling ikke har feriepenge til at holde din ferie fra din tidligere ansættelse, så har du ret til ferie med fuld løn i det 1. og 2. hele ferieår, hvor din arbejdsgiver betaler fuld løn. 

Hvis du ansættes mellem 2. september og 31. oktober, har du ret til 25 dages betalt ferie i det igangværende ferieår.

Hvis du ansættes mellem 1. november og 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie ved virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Du optjener i øvrigt ret til betalt ferie efter samtidighedsprincippet, som beskrevet øverst på siden.