Fastholdelse og sygdom

Kan du ikke længere klare dit arbejde på grund af sygdom eller arbejdsskade, er der flere muligheder for at blive fastholdt på arbejdspladsen.

Udgangspunktet for at fastholde en medarbejder i virksomheden er, at virksomheden og medarbejderen begge ønsker at fastholde et ansættelsesforhold.

Arbejdsfastholdelse handler om et fælles mål, hvor du som medarbejder bevarer en ansættelse i virksomheden, og virksomheden fastholder en god medarbejder.

Hvis din arbejdsevne er væsentligt nedsat i forbindelse med sygdommen, kan det være nødvendigt at iværksætte en række ændringer. Det kan være ændringer i arbejdstid, arbejdsfunktioner, indretning af arbejdspladsen og andet. Arbejdsfastholdelse betyder altså ikke nødvendigvis fastholdelse i samme job på samme vilkår som tidligere.

Hvad kan man gøre?

Fastholdelse kan for eksempel ske gennem den almindelige personalepolitik – herunder sygefraværspolitik, brug af sociale kapitler i overenskomsterne, fleksjob, skånejob, omskoling og seniorpolitik, samt muligheder i den sociale lovgivning.

Her følger en kort gennemgang af nogle af de forskellige muligheder. Tal med din tillidsrepræsentant og arbejdsgiver – og inddrag også gerne lokalafdelingen.

Arbejdspladsens personalepolitik

Personalepolitikken er det primære redskab til at fastholde de ansatte, som bliver syge, handicappede eller i øvrigt mister en del af arbejdsevnen.

Personalepolitikken kan for eksempel indeholde procedurer for sygesamtaler, lempelse af præstationskravene i en periode, omplacering, fraværspolitik, tilbud om rådgivning, vejledning og behandling eller en politik for kontakt til kommunen.

Overenskomstens sociale kapitler

I de fleste overenskomster er der et socialt kapitel, som kan anvendes, hvis der skal laves særlige aftaler på virksomheden for en ansat med nedsat arbejdsevne – det kan for eksempel være nedsat arbejdstid, skånefunktioner, omplacering og lignende.

Delvis sygemelding

En delvis sygemelding kan være en mulighed, hvis du ikke kan varetage alle dine arbejdsopgaver, men stadig kan yde en indsats i virksomheden. 

I samarbejde med din læge og arbejdsgiver aftaler I, hvor mange timer det er realistisk for dig at arbejde.

For at kunne være delvist sygemeldt med sygedagpenge skal fraværet være på mindst 4 timer om ugen.

Du modtager løn for de timer, du arbejder og sygedagpenge for de timer, du er sygemeldt.

§ 56-aftale

En § 56-aftale kan indgås, når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år. Aftalen skal godkendes af din bopælskommune. Ved en § 56-aftale får arbejdsgiveren refusion ved fravær pga. sygdommen fra første sygedag.

Personlig assistance

Har du funktionsnedsættelser, kan du muligvis få en personlig assistent, der kan hjælpe dig med at udføre funktioner i jobbet, som du selv er forhindret i pga. funktionsnedsættelsen. Kommunen kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge.

Der kan også ydes støtte til en mentor til dig. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos dig, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden.

Hjælpemidler

Du og virksomheden kan få tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber eller hjælp til en indretning af arbejdspladsen, der tager hensyn til dine særlige behov. Hjælpemidlet må ikke være almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår, og der kan oprettes fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere. Det er et krav, at du har så varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og at alle muligheder for at bringe eller fastholde dig i ordinær beskæftigelse er afprøvet.

Det er kommunen, der er ansvarlig for bevillingen. Kommunen kan være behjælpelig med at finde et fleksjob, men du kan også selv kontakte en arbejdsgiver. Du kan kun blive ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, hvis du forinden har været ansat 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler.

Alle fleksjob, der etableres efter 1. januar 2013, bevilges kun for en 5-årig periode. Derefter skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til fleksjob.

Arbejdsgiveren betaler løn til dig for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster.

Fleksløntilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98 procent af arbejdsløshedspengenes højeste beløb.