Elsikkerhed kan påvirkes af klimaforandringer

Sverige: Klimaforandringer kræver øget opmærksomhed på elsikkerhed

svensk klima elsikkerhed

Det svenske Elsäkerhetsverket, der på mange måder svarer til det danske Sikkerhedsstyrelsen, har i 2017 undersøgt, hvordan klimaforandringer påvirker de svenske el-systemer. En af konklusionerne er, at temperaturstigningerne ikke udgør noget stort problem, mens det godt kan være tilfældet ved oversvømmelser.

Elsäkerhetsverket fortæller i en pressemeddelelse, at der nu er udarbejdet en handlingsplan, der skal udbrede kendskabet til de problemstillinger, som blandt andet de øgede nedbørsmængder kan medføre.

Når elektriske installationer ved oversvømmelser havner under vand, kan de blive strømførende og medføre farlige situationer. Efter oversvømmelser kan der også opstå øget risiko for brand og stød i forbindelse med kortslutninger, og det er vigtigt, at vandskadede installationer behandles hensigtsmæssigt.

En række myndigheder i Sverige har udarbejdet oversigter og kort over, hvor risikoen for forskellige slags fremtidige klimamæssige følgevirkninger er størst. Disse oplysninger bør anvendes ved risikoanalyse af eksisterende elektriske installationer og i forbindelse med beslutninger om placering og materialer i nye bygninger, hedder det i omtalen fra Elsäkerhetsverket.

I Danmark er der så vidt vides ikke udarbejdet tilsvarende overordnede analyser af klimaforandringer og elsikkerhed. Forsyningsselskabernes brancheorganisation Dansk Energi oplyser, at der ikke er taget initiativer på samlet brancheniveau, men at en række elnetselskaber har lavet individuelle risikoanalyser i områder, hvor der kan være fare for oversvømmelser.

Nogle steder har det for eksempel ført til, at kabelskabe er blevet hævet i landskabet. Også netselskaber, der etablerer infrastruktur for eksempel på havneområder, bør være opmærksomme på situationen, og et eksempel på en sådan opmærksomhed findes i Vejle, hvor TREFOR støtter op om Green Tech Center.

Ifølge en omtale på Dansk Energis hjemmeside er der tale om et levende laboratorium, der tester cleantech-teknologier, og forsyningsselskabet ’spiller med i forhold til at skabe en kystnær by, der kan håndtere mere ekstremregn, koncentreret afløb fra baglandet og stigende vandstand i fjorden’.