Coronarestriktionerne fortsætter

Danmark har nu i næsten et år været ramt af corona-pandemien, og der er udarbejdet mange trepartsaftaler og lovforslag for at holde hånden under virksomheder, samfundet og udsatte borgere.

De corona-restriktioner, som blev iværksat før jul, blev som ventet forlænget til 7. februar 2021, og hvis læger og virologer har ret, vil den dato også blive rykket – måske til april 2021.

Vi afventer og vil på vores temaside holde dig løbende opdateret om forhold, som gælder dig, din ansættelse og den el-tekniske branche.

Her får du et overblik over gældende aftale og lovgivning, som du i samarbejde med virksomheden kan tage i brug for at sikre dig og dine kollegaer:

Trepartsaftaler:

Lønkompensation – gældende til 7. feb. 2021

Med forlængelsen af aftalen om lønkompensation er der genindført mulighed for, at virksomheden kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderen er hjemsendt på lønkompensation.

I perioden hvor de skærpede restriktioner pt. løber – til og med 7. februar – vil det særskilt gælde, at lønmodtagere skal bidrage med én feriedag for de første 21 kalenderdage ordningen forlænges med. Lønmodtagere kan maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage mv. i perioden.

 • For at kunne benytte sig af lønkompensation skal virksomheden hjemsende minimum 30 % eller mere end 50 ansatte.
 • Ved hjemsendelse skal virksomheden betale fuld løn til de hjemsendte
 • Der må ikke ske afskedigelser under lønkompensationsperioden, hvis de er begrundet i virksomhedens økonomiske forhold.
 • Hvis der sker afskedigelser, som er begrundet i økonomiske forhold, træder virksomheden ud af ordningen, og alle medarbejdere skal tilbage på arbejde.
 • Der kan godt ske afskedigelser, hvis de er begrundet i advarsler, sygefravær mv.
 • De medarbejdere, som virksomheden søger lønkompensation for, skal have et CPR-nummer
 • Arbejdsmiljørepræsentanten kan godt blive sendt hjem, men Dansk El-Forbund mener, at arbejdsmiljørepræsentanten bør være på arbejde, hvis der fortsat er ikke-hjemsendte medarbejdere i virksomheden.
 • Tillidsrepræsentanten kan også sendes hjem, men tillidsrepræsentanten skal attestere, at de medarbejdere, der er beordret hjemsendt, er hjemsendt, og derfor skal tillidsrepræsentanten være på arbejde, hvis der stadig er ikke-hjemsendte medarbejdere i virksomheden.
 • Tillidsrepræsentanten skal orienteres om hjemsendelser.
 • Lærlinge er også omfattet af ordningen, men udgangspunktet er at de bliver i virksomheden under lønkompensationsordningen, og at virksomheden modtager 90 % af lærlingens løn i kompensation. Virksomhedens ansvar for lærlingens uddannelse skal fortsat varetages, og derfor skal lærlinge fortsætte i virksomheden, og kun hvis det kan begrundes i sundheds-, drifts- eller uddannelsesmæssigt uforsvarlighed, kan lærlingen hjemsendes. En hjemsendelse forlænger ikke lærlinges uddannelsestid.
 • Under hjemsendelse skal medarbejdere med dagsvarsel møde på arbejde.
 • Virksomheden kan veksle mellem de hjemsendte, hvis der forligger en plan, og at der gennemsnitlig er min 30 % eller 50 ansatte hjemsendt i perioden.

Midlertidig arbejdsfordeling – gældende til 31. december 2021

Ordning gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område.

Ved udløb af arbejdsfordelingen vil du og dine kolleger indtræde fuldt ud i jeres tidligere aftalte rettigheder.

 • Anciennitet optjenes på sædvanlig vis i perioden med arbejdsfordeling.
 • Hvis en kollega ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. På samme måde hvis virksomheden øger andelen af tid med ledighed fra en 4-ugers cyklus til den næste. I begge tilfælde er der en 24 timers frist på en hverdag til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.
 • Det er virksomheden alene, der kan bestemme om den vil bruge arbejdsfordeling.
 • Arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 procent og maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil skulle anvende en given procentsats inden for den fire uger lange cyklus, som vil kunne ændres i den efterfølgende cyklus. Ordningen giver kun mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed. Ordningen kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering mv. i videre omfang end efter de gældende overenskomsters regler herom.
 • Lærlinge er ikke omfatte af ordningen.
 • Virksomheden betaler løn for de timer, der arbejdes, og de resterende timer betales med supplerende dagpenge.
 • Der kan godt ske afskedigelse under arbejdsfordeling.
 • Opsagte medarbejdere kan pålægges fortsat at arbejde i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, hvis deres arbejdstid nedsættes svarende til arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn.
 • Der kan ikke bruges vikarer i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed under arbejdsfordeling.
 • En ”nøglemedarbejder” kan fritages fra at deltage i arbejdsfordelingen.
 • Hvis der laves en aftale, kan en tillidsvalgt eller repræsentant på vegne af medarbejdergruppen også fritages for deltagelse i arbejdsfordeling.

Midlertidige dagpenge ved hjemsendt barn som følge af covid-19 – gældende til 7. februar 2021

Aftalen sikrer, at du som forælder har ret til barselsdagpenge i op til 10 dage, mens du passer børn under 14 år, som er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete Covid-19 smittetilfælde i dagtilbud, skole, institutionen el.lign.

Aftalen gælder ikke ved politisk besluttet nedlukning af skoler eller pasningstilbud.

 • Der kan kun udbetales dagpenge til én forælder pr. dag, hvor barnet er hjemme, og der udbetales kun dagpenge for hele fraværsdage. En forælder kan få udbetalt dagpenge for et barn pr. dag og maksimalt 10 dage pr. barn, indtil ordningens udløb.
 • Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for ordningen kan benyttes:
  • Der må ikke være mulighed for at arbejde hjemmefra
  • Der må ikke holdes ferie eller udbetales løn samme dag
  • Hvis der i overenskomsten er mulighed for omsorgsdage, skal disse være brugt, og hvis der er opsparet afspadsering, skal denne også være afviklet, før ordningen kan benyttes
  • Hvis der i overenskomsten er barnets 1. og evt. 2. sygedag, skal disse også være brugt

Lovgivning:

Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtager at blive testet for Covid-19 – gældende til 1. juli 2021

 • Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen en covid-19-test. Begrundelsen skal være saglig og skriftlig.
 • Arbejdsgiveren skal skriftligt begrunde, hvorfor den enkelte medarbejder skal testes, og denne skriftlighed er for hver test, medarbejderen skal pålægges. Det skyldes, at retningslinjerne fra f.eks. sundhedsmyndighederne kan ændres, og derfor kan en begrundelse være saglig den ene dag og usaglig den næste dag.
 • Hvis medarbejderen nægter at efterkomme pålægget om test, kan der komme ansættelsesretlige sanktioner, f.eks. en advarsel, opsigelse eller bortvisning – forudsat at det i den skriftlige begrundelse for testen specifikt er nævnt, at der er ansættelsesretlige sanktioner.
 • Testen skal som udgangspunkt tages i arbejdstiden, men grundet udvidet testbehov og deraf ventetid, eller grundet arbejdets art, kan det betyde, at der skal testes i fritiden, og denne tid skal kompenseres. Der er ikke helt klare aftaler for, hvordan det skal kompenseres, men Dansk El-Forbund mener, at det bør betales som ved alm. arbejde udenfor arbejdstid og derfor betales med overtidstillæg.
 • Testen skal kunne gennemføres betryggende og i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, uanset om testen foretages på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Medarbejderen kan godt nægte at blive testet af en kollega eller leder, forudsat at formålet med testen ikke forspildes. Så skal testen i stedet tages uden for arbejdspladsen.

Politisk aftale

Aftale om forsørgelse til personer i den særlige risikogruppe ved Covid-19 – gældende til 7. februar 2021

Der blev 15. maj 2020 indgået en politisk aftale, som skal sikre personer i en særlig risikogruppe for Covid-19.

 • Aftalen sikrer, at medarbejdere, som i forvejen har en sygdom (der er på sundhedsmyndighedernes liste over sygdomme eller tilstande, der kan medføre langvarig eller alvorlig sygdom) og ved smitte med Covid-19 vil risikere et alvorligt eller langstrakt sygdomsforløb, har mulighed for at blive hjemme med betaling af sygedagpenge.
 • Aftalen omfatter også nære pårørende til en i risikogruppen.
 • Der skal en lægelig vurdering til – både for medarbejderen i risikogruppen og den pårørende – før aftalen kan bruges.
 • Der må ikke være mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Og så skal retten til betaling af sygedagpenge fra kommunen skal være opfyldt.

For spørgsmål til trepartsaftaler, lovgivning eller politisk aftale skal du kontakte din lokalafdeling.