Coronakrise: Klare retningslinjer for lærlinge, nødundervisning og afholdelse af prøver

Over hele landet er erhvervsskolerne lukkede. Det er en helt ny situation med nye ekstraordinære retningslinjer.  Dansk El-forbund samler her de gældende retningslinjer og regler, der gælder for lærlinge, skoler og virksomheder.

Til lærlinge på skoleophold eller i skolepraktik

Selvom skolen er lukket, skal skolen tilbyde en form for nødundervisning. Nødundervisning kan gennemføres som fjernundervisning.

Skolen kan derfor i udgangspunktet ikke sende elever tilbage til virksomheden. Det kan kun ske, hvis både virksomhed ,lærling og skole er enige om, at lærlingen genptager sit arbejde i praktikvirksomheden.  

Har skolen allerede sendt lærlingen tilbage til virksomheden uden lærlingens og virksomhedens godkendelse, er det ugyldigt. Skolen skal derfor ophæve lærlingens hjemsendelse med tilbagevirkende kraft.

Er man i i skolepraktik, skal lærlingen følge de regler, skolepraktikcentret udstikker.

Til lærlinge der skal til prøve eller svendeprøve

Skolerne skal gøre alt, hvad der er muligt for at gennemføre prøver og svendeprøver. Det kan eventuelt være virtuelt – og med virtuel overhøring/skuening. Men det er også muligt at afholde en fysisk prøve, hvor få personer kan møde op. Her skal skolen selvfølgelig følge både love og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Hvis skolen har gjort alt, hvad den kan for at gennemføre de planlagte prøver, og lærlingen ikke kan nå at afslutte svendeprøven, inden uddannelsesaftalen ophører, kan elektrikeruddannelsens faglige udvalg udstede et administrativt svendebevis. På den måde undgår lærlingen at forlænge sin uddannelse. 

Til lærlinge der arbejder i virksomheden

Hvis lærlingen er i sin prøveperiode, kan lærlingen blive opsagt uden yderligere begrundelse eller varsel. I så fald skal lærlingen kontakte sin skole for at blive optaget i skolepraktik.

Hvis lærlingens prøveperiode er overstået, kan lærlingen i udgangspunktet ikke blive fyret. En arbejdsgiver kan altså ikke ophæve lærlingens uddannelseskontrakt med den nuværende coronakrise som begrundelse. Hvis dette sker, skal lærlingen kontakte Dansk El-Forbund så hurtigt som muligt. 

Virksomheder har ifølge den nye trepart også mulighed for at søge om lønkompensation til lærlinge. 

Du kan kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Du skal have din sædvanlige løn, men skal i lønkompensationsperioden afvikle 5 fridage efter samme regler som lønmodtagere der er hjemsendt med løn.

Har du flere spørgsmål?

Når skolen lukker ned?

I forbindelse med lukning af skolerne er alle elever i grundforløb, skoleperioder i hovedforløbet eller skolepraktik pt. hjemsendt til nødundervisning. Det er skolens ansvar at give en melding til dig som elev om, hvordan uddannelsesforløbet håndteres, og hvordan skolerne etablerer nødundervisning. Du skal som elev gøres opmærksom på forventningen til dig som aktivt deltagende i nødundervisningen.

Nødundervisning kan gennemføres som fjernundervisning, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men i stedet gennemfører undervisning via fx digitale medier.

Angående værkstedsundervisning, hvor der er vanskeligheder ved at gennemføre nødundervisning, kan nødundervisningen i stedet bestå af f.eks. relaterede faglige elementer, som senere kan understøtte værkstedundervisningen. 

Skolerne skal afholde nødundervisning. Skolen kan derfor ikke sende dig tilbage til virksomheden med mindre både du selv og virksomheden er enige om, at du begynder i pratik igen. Har skolen allerede sendt dig tilbage til virksomheden uden din og virksomhedens godkendelse, er dette ugyldigt. Skolen skal ophæve din hjemsendelse med tilbagevirkende kraft. 

Er du i skolepraktik, skal du følge de regler, skolepraktikcentret udstikker.

Hvad sker der med mine prøver og svendeprøven?

Som lærling er det vigtigt, du kontakter din skole for info om kommende prøver og svendeprøve.

Skolen skal gøre alt, hvad der overhovedet er muligt for at afholde din prøve.  Det kan eventuelt være virtuelt - og med virtuel overhøring/skuening. Men det er også muligt at afholde en fyisk prøve, hvor få personer kan møde op. Her skal skolen selvfølgelig følge både love og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund stiller skuemestre til rådighed for virtuelle overhøringer/skueninger. Skuemestre deltager ikke i overhøringer/skueninger, der indebærer fysisk fremmøde på erhvervsskolerne.

Skolerne har ansvaret for, at en virtuel overhøring/skuening kan gennemføres i en tilstrækkelig høj kvalitet, og at skuemestrene bliver vejledt i, hvordan og på hvilken digital platform skueningen afvikles. 

Skolerne skal være opmærksomme på, at ikke alle skuemestre vil være indstillet på at deltage i virtuelle skueninger. Nogle skuemestre vil også være optaget af presserende opgaver i virksomheden, men EVU vil gøre sit yderste for at fordele skuemestre til de prøver, skolerne afholder.

Udsættelse af prøver?

Hvis og kun hvis, skolen har gjort alt hvad de kan for at gennemføre de planlagte prøver, har skolen mulighed for at udskyde prøven. Hvis det sker, kan elektrikeruddannelsens faglige udvalg udstede et såkaldt administrativt svendebrev, så du undgår at forlænge din uddannelse.

Bliver min læretid forlænget?

Hvis du har været syg eller er karantæneramt i mere end 10 procent af den samlede læretid, kan arbejdsgiveren forlange at uddannelsesaftalen forlænges.

Hvad kan der ske, når jeg er i gang med prøveperioden på tre måneder?

I prøveperioden kan du blive opsagt uden yderligere begrundelse eller varsel. Det betyder desværre, at vi nu oplever, at mange af de lærlinge, der på nuværende tidspunkt er i gang med prøveperioden, får ophævet deres uddannelseskontrakt. Med andre ord: Lærlingen bliver fyret

Bliver du fyret overgår du til skolepraktik. Når du uforskyldt får ophævet din uddannelsesaftale har du krav på at blive optaget i skolepraktik. Det er derfor vigtigt at du kontakter din skole for at høre nærmere. Kig på skolens hjemmeside for at se, om de har et nødnummer, du kan kontakte.  Du er også meget velkommen til at kontakte Dansk El-Forbund for at få råd og vejledning. Vi ved, I står i en svær situation.

 

Hvad kan der ske, når jeg har en korttidsaftale?

Er din uddannelseskontrakt en korttidsaftale, er arbejdsgiveren i sin fulde ret til ikke at forlænge aftalen efter dens udløb. Vi har endnu ikke set eksempler på virksomheder, der ikke forlænger på grund af den nuværende coronakrise, men vores forventning er, at vi desværre vil se det. Udløber din uddannelsesaftale overgår du til skolepraktik. Du skal derfor kontakte din skole. Kontakt endelig Dansk El-Forbund for at få råd og vejledning om den svære og uventede situation. 

Kan jeg blive fyret, da der er for lidt at lave?

Hvis din prøveperiode er overstået, kan du i udgangspunktet ikke blive fyret. Og du kan ikke blive fyret, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er arbejde nok. Din arbejdsgiver kan altså ikke ophæve din uddannelseskontrakt med den nuværende coronakrise, som begrundelse. Hvis dette sker, skal du kontakte Dansk El-Forbund så hurtigt, som muligt.

Opfylder din virksomhed betingelserne for at opnå lønkompensation efter den generelle trepartsaftale om lønkompensation, kan den få lønkompensation fra Staten med 90 % af din løn som lærling. Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse at du er hjemsendt. Tværtimod er udgangspunktet, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar. Det betyder, at du skal fortsætte din uddannelse i virksomheden.

Du kan kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Du skal have din sædvanlige løn, men skal i lønkompensationsperioden afvikle 5 fridage efter samme regler som lønmodtagere der er hjemsendt med løn.

Ved tegn på sygdom eller er syg?

Har du sygdomssymptomer og/eller er diagnosticeret med coronavirus, gælder de almindelige regler om ret til sygefravær og løn under sygdom.

Du vil være berettiget til sædvanlig sygeløn, uanset om du er blevet smittet under din ferie eller på dit arbejde.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding – også under ferien – for at få ret til sygeløn og eventuel erstatningsferie.

Hvis jeg eller virksomheden vurderer, at der er risiko for smitte hos en kunde?

Hvis virksomheden mener, at en kunde udgør en smitterisiko, så skal man i kraft af arbejdsmiljøansvaret kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet for kunden. Ellers skal man blive væk. Og hvis en svend eller en lærling er i kvalificeret tvivl, om hvorvidt det er sikkert at udføre arbejdet ej, så må man med rette nægte at udføre arbejdet.

Mit barns skole/daginstitution eller lignende er lukket. Kan jeg blive hjemme og passe mit barn?

Nej, hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Også her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Kan mester sende mig på ferie?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du skal tage kontakt til Dansk El-Forbund,  hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage. 

Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at du skal pålægges karantæne?

Hvis du og/eller flere medarbejdere er under mistanke for at være smittet med coronavirussen og efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal du som udgangspunkt have løn under sygdom eller sygedagpenge af virksomheden.

Hvad er forskellen mellem karantæne, hjemmekarantæne, hjemmeophold og isolation?
Hvordan skal skolen forholde sig i forhold til de hovedforløbselever, der er sendt tilbage til virksomhederne?

Skolen skal snarest muligt etablere kontakt til virksomheden og eleven. Det vil oftes ske via e-boks. Her skal det afklares, om eleven kan fortsætte i virksomheden. Såfremt elev, virksomhed og skole er enige herom, kan skole- og praktikperioder omlægges inden for den samlede uddannelsestid. En skoleperiode omlægges altså til en praktikperiode. Hvis der ikke opnås enighed om, at eleven skal blive i virksomheden, så skal eleven tilbage i skole. Her skal skolen etablere nødundervisning.


 

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål via telefon eller via dette link. 

Er du medlem kan du også logge ind og hente undervisningsmaterialer digitalt Det kan være en fordel at have kompendier og bøger på computeren, hvis du modtage fjernundervisning.