Bygningsautomatik

Vælg imellem 6 fagmoduler og få kompetencer inden for bygningsautomatik (BMS)

Intelligent styring af bygninger og andre forskellige el-tekniske løsninger er vigtige brikker i puslespillet om at nedbringe Danmarks CO2-udslip. I takt med stigende krav til bygninger efterspørges dygtige teknikere, der har kompetencer til at programmere en bygning, så alle tekniske installationer styres og reguleres optimalt.

De 6 nye fagmoduler inden for bygningsautomatik giver dig de efterspurgte kompetencer. De giver dig indblik i, hvordan bygningsautomatiksystemer er opbygget, hvordan de fungerer og hænger sammen.

Læs mere om de enkelte moduler og find link til tilmelding:

Moduler du kan vælge imellem
Bygningsautomatisk systemkendskab

På kurset lærer du at forstå, hvordan de forskellige teknologier fungerer, og hvad man skal måle på for at finde ud af, om de enkelte dele fungerer efter hensigten.

Du får: 

 • Overordnet viden om forskellige former for automation, der anvendes i bygninger
 • Viden om hard- og software samt BMS-systemer, som kan opsamle og bearbejde data i bygninger
 • Viden om forskellige kommunikationsprotokoller, som indgår i et BMS-system
 • Viden om krav og retningslinjer, der er gældende i henhold til bygningsreglementet
 • Forståelse for principper i bygningsautomation

Når du har taget modulet, kan du:

 • Forstå hvordan BMS-systemer er opbygget
 • Beskrive BMS-systemer på komponent- og systemniveau
 • Beskrive hvordan BMS-systemer kommunikerer
 • Beskrive hvilke muligheder, der er for at anvende BMS
 • Løse udfordringer for bygningsejere
 • Anvise muligheder for energibesparelser ved hjælp af BMS

Tilmelding og udbydere

Modulet bliver udbudt hos: 

Bygningsautomatik koordination

På kurset lærer du om: 

 • Kommunikationsmetoder, -systemer og -protokoller for BMS-systemer
 • Programmeringstyper til styring og billeder i BMS-systemer
 • BMS-systemers opbygning
 • Komponenter i BMS-systemet
 • Regler for bygningsautomatik

Når du har taget modulet, kan du:

 • Gennemgå bygninger og dens installationer for at finde mulige integrations- eller optimeringsmuligheder for bygningsautomatiksystemer
 • Identificere relevant serviceleverandør ved fejl i bygningsautomatiksystemet
 • Visualisere bygningsautomatiksystemers opbygning ved skitseringer og funktionsbeskrivelse
 • Funktionsteste ved brug af bygningsautomatiksystemer og måleinstrumenter
 • Forstå reguleringsteknikker, identifikation af metoder til og behov for regulering i anlæg og bygninger

Tilmelding og udbydere

Modulet bliver udbudt hos: 

Funktionsafprøvning

På kurset får du viden og metoder til at gennemføre den lovpligtige funktionsafprøvning i forbindelse med aflevering af et bygningsautomatikanlæg. 

Du lærer om: 

 • Reguleringsprincipper
 • Valg af ventiler
 • Regler for funktionsafprøvning
 • Dokumentation for eftersyn og afprøvning
 • Energiforhold i varme og ventilation

Når du har taget modulet, kan du:

 • Vurdere om reguleringen fungerer korrekt 
 • Analysere varme/ventilations anlæg og kommentere afvigelser. 
 • Forstå opbygningen af test og kriterier for en funktionsafprøvning.
 • Beskrive og kategorisere opbygningen af varmeanlæg og ventilationsanlæg
 • Forstå og beskrive reguleringsteknikker (PID)
 • Beregne ventiler ud fra vandmængder og tryk
 • Udarbejde og præsentere en funktionstest, samt værdien af denne test
 • Opsætte diagrammer ud fra rådata og forklare betydningen af disse 
 • Udføre enkle energiberegninger
Indeklima i større bygninger

På kurset får du viden om, hvordan du kan analysere og løse problemer med de tekniske installationer og få metoder til, hvordan parametrene skal være indstillet, så det både er behageligt, og at bygningen drives effektivt.

Du lærer om: 

 • Indeklimaparametre med betydning for brugertilfredshed
 • Lovgivning og anbefalinger vedrørende fornuftigt indeklima
 • Ventilationsanlægs funktion og opbygning
 • Måling af indeklimaparametre og analyse af indeklimaets status
 • Styring af ventilationsanlæg via CTS

Når du har taget modulet, kan du:

 • Måle og vurdere data for indeklima
 • Beregne nødvendigt luftskifte i en bygning ved forskellige aktivitetstyper
 • Vurdere om et eksisterende ventilationsanlæg er korrekt dimensioneret
 • Analysere problemer med eksisterende anlæg
 • Anvise løsninger på problemer med eksisterende ventilationsanlæg
 • Præsentere undersøgelser og indeklimaanalyser for beslutningstagere
 • Indgå i en professionel dialog om løsning af problemer
 • Medvirke til projektering/udførelse af løsninger
 • Følge op på løsningers effektivitet efter udførelse (comissioning)

Tilmelding og udbyder

Modulet bliver udbudt hos:

KEA - læs mere

Større anlæg med komfortkøl

På kurset lærer du at forstå opbygning og funktion af større ventilationsanlæg med køl, så du kan identificere, om et anlæg er korrekt indstillet.

Du lærer om: 

 • Opbygning af ventilationsanlæg med køl
 • Praktiske forhold vedr. installation af anlæg med køl
 • Et- og to-trins køleanlæg og de væsentligste komponenter i disse
 • Dimensionering og drift af ventilation og varmepumpeanlæg
 • Lovgivning og arbejdsmiljømæssige begrænsninger
 • Kølemidlers miljøpåvirkning

Når du har taget modulet, kan du:

 • Vurdere muligheder for optimering af køleanlæg
 • Anvende h-log (p) diagrammet til beregning af køletekniske processer
 • Aflæse anlægsdokumentation
Dynamisk lys - udbydes nu

På kurset bliver du helt skarp på de mest moderne teknologiske løsninger, og hvordan man kan integrere dem i bygningsautomatiksystemer og dermed optimere brugerkomfort og energiforbrug.

Du lærer om: 

 • Lysets grundbegreber
 • Lyset og mennesket
 • Krav til belysningsanlæg I lovgivning
 • Komponenter og løsninger
 • Dynamisk belysning – tunable white, zonestyring, sensorer og controllere
 • Energieffektivisering af belysningsanlæg
 • Investeringer og tilbagebetalingstid ved udskiftning af belysningsanlæg
 • Rådgivning af kunder før, under og efter installation af belysningsanlæg

Når du har taget modulet, kan du:

 • Beskrive grundbegreberne indenfor lys
 • Forklare hvordan lys påvirker mennesker
 • Finde og anvende relevant lovgivning på området
 • Finde, vælge og præsentere forskellige komponentløsninger på området
 • Forklare hvordan dynamiske belysningsanlæg fungerer og kan løse problemer med belysning
 • Finde, vælge og præsentere løsningsforslag til energieffektive belysningsanlæg

Tilmelding og udbyder

Modulet bliver udbudt hos: 

KEA - læs mere


 

Efter at have gennemført et eller flere af fagmodulerne vil du blive den i firmaet, der kan forstå, fejlfinde og planlægge systemer i bygningsautomatik.

 

 

Mere om uddannelsen i bygningsautomatik
Hvem kan tage uddannelsen?

Du kan tage et modul på uddannelsen, hvis du: 

 • er faglært og har 2 års relevant erhverserfaring
 • har en gymnasieluddannelse og 2 års relevant erhverserfaring

Uanset hvilker speciale du er uddannet til eller arbejder inden for, så findes der fagmoduler, der kan gøre dig endnu bedre. 

Hvor lang tid tager det?

Du kan tage uddannelsen i det tempo, der passer dig. Du kan tage et eller flere fagmoduler.

De fleste fagmoduler kræver 8-10 undervisningsdage. Du kan regne med at skulle bruge mindst 1-2 dage til at forberede dig pr. undervisningsdag.

Udover undervisningen er der også eksaminer ─ typisk mundlige på baggrund af en skriftlig opgave. I starten af uddannelsen drejer det sig om mindre opgaver på et par sider. 

Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan passe dit job samtidigt. 

Hvad er optagelseskravene?

For at blive optaget skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Din erhvervserfaring fra dit uddannelsesforløb tæller med. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere via linket:

Hvordan er det faglige niveau?

Fagmodulerne hører til det videregående uddannelsessystem, og det faglige niveau er højrere end på arbejdsmarkedsuddannelserne. 

Som akademiuddannet forventes du at kunne håndtere udviklingsorienterede situationer og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. 

Hvad får jeg ud af at tage fagmodulerne?

Ved at tage et eller flere fagmoduler på uddannelsen får du: 

 • Større forståelse for dit fag. Du vil nemmere kunne se helhederne i jobbet og vil typisk kunne håndtere mere komplekse opgaver. 
 • Nye jobmuligheder. Med ny viden kan du påtage dig nye ansvarsområder. 
 • Værktøjer du kan bruge i praksis fra dag et. Du vil formodentligt ret hurtigt opleve at stå i situationer, hvor din nye viden gør dig i stand til at se nye løsninger på praktiske problemstillinger i hverdagen. 
 • Større jobsikkerhed. Når du bygger oven på din faglihed, har du mere at tilbyde og bliver mere attraktiv på arbejdspladsen ─ og på arbejdsmarkedet i det hele taget. 
 • Undervisning der veksler mellem teori og praktisk og er tilpasset faglærte. Typisk tager undervisningen udgangspunkt i dine egne arbejdsopgaver og udfordringer, så du selv er med til at præge forløbet. 
Se video: Elektriker er bidt af bygningsautomatik!

 

 

Se video: infomøde om bygningsautomatik

Video fra infomøde om akademimoduler inden for bygningsautomatik. Mødet blev afholdt d. 27. august 2020 både online og fysisk i samarbejde mellem Dansk El-Forbund, Tekniq Arbejdsgiverne, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Erhvervsakademi Sydvest og Solar School.

I videoen kan du blive klogere på indholdet, opbygningen og finansieringsmulighederne for de nye akademimoduler inden for bygningsautomatik.


 

Hvad koster det? 

Deltagerbetalingen på de enkelte fagmoduler varierer. Du kan se prisen, når du tilmelder dig. Læs om dine muligheder for tilskud nedenfor.

I arbejde
Kompetencefond

Din overenskomst giver dig i nogle tilfælde mulighed for at søge økonomisk tilskud til uddannelse via en kompetencefond. Du kan f.eks. have mulighed for at søge økonomisk tilskud til løntab, kursusgebyr og transportudgifter. 

Omstillingsfond

Frem til 31. december 2023 kan du ansøge om op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden. Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fagmodul. 

SVU

SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) er en løntabsgodtgørelse, som du eller din arbejdsgiver kan søge, når du uddanner dig. Du kan søge, hvis du er i målgruppen for SVU.