Arbejdsskader: Hurtigere og bedre sagsbehandling

Bred politisk aftale skal blandt andet sikre en kortere behandlingstid i arbejdsskadesager

a-skader aftaletekst grøn

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om en række initiativer, der skal forbedre arbejdsskadesystemet. Aftalen sigter blandt andet på at nedbringe behandlingstiden for arbejdsskadesager.

De ofte meget lange tider kan være særdeles belastende for de arbejdsskadede, og de har gennem en lang årrække været genstand for kritik fra ikke mindst Dansk El-Forbunds side. Skiftende ministre har lovet initiativer på området, og nu er det altså et bredt flertal af Folketingets partier, der står bag aftalen om forbedringer.

Især sager om tilkendelse af erstatning for tabt erhvervsevne kan trække ud. Ifølge aftalen var der i 2021 gennemsnit gået cirka 26 måneder, fra en sag blev oprettet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til, at AES traf en afgørelse med tilkendelse af erstatning for erhvervsevnetab.

Ifølge den nye aftale skal den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle arbejdsskadesager maksimalt være syv måneder. Dette omfatter førstegangssager, genoptagelsessager, revisionssager og sager, som Ankestyrelsen har hjemvist til AES til fornyet behandling m.v. I forhold til sagsbehandlingstiden i 2021 svarer det til en reduktion på cirka 13 procent.

Mere specifikt for sagerne om erhvervsevnetab hedder det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt skal være 20 måneder. Det svarer til en reduktion på disse sager på cirka 23 procent i forhold til sagsbehandlingstiden i 2021.

Ud over de konkrete måltal for en kortere sagsbehandlingstid indeholder aftalen også forhøjede erstatningssummer og elementer om incitamenter, der skal få flere tilbage i job efter en arbejdsskade. Det sidstnævnte indebærer blandt andet, at der etableres en uddannelsesgodtgørelsesordning, hvor tilskadekomne modtager 83 pct. af deres hidtidige løn under uddannelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtrykker i en pressemeddelelse stor tilfredshed med aftalen. Han pointerer, at det er første gang i 18 år, at der laves en aftale på området.