Arbejdsmiljøsystemet skal gentænkes

Ekspertudvalg nedsat: Nu starter forberedelserne til en – forhåbentlig – bedre arbejdsmiljøindsats

AM-udvalg skærmdump

Så har regeringen sat det hold, der i et ekspertudvalg skal komme med anbefalinger til en ”grundlæggende gentænkning af arbejdsmiljøindsatsen”. En mindre ’arbejdsmiljørevolution’ kan altså være på vej, og som formand får udvalget Pia Gjellerup, der tidligere har beklædt forskelige ministerposter, og medlemmerne består derudover af fire arbejdsmiljøeksperter og fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Dette udvalg har et år til at komme frem til sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Arbejdet skal være afsluttet næste sommer, fremgår det på Beskæftigelsesminiteriets hjemmeside.

Kommissorium

Også Dansk El-Forbund ser frem til resultaterne af arbejdet – måske iblandet en vis ængstelse for noget af det, kommissoriet åbner for. I kommissoriet hedder det, at udvalget skal belyse fem hovedområder:

1) Arbejdsmiljøudfordringer – arbejdsmiljøindsatsen skal i højere grad end i dag målrettes de alvorligste arbejdsmiljøudfordringer med de største samfundsøkonomiske og helbredsmæssige konsekvenser

2) Virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen – her skal udvalget undersøge effekterne af de virkemidler, som i dag anvendes i indsatsen, således at både myndighedernes og virksomhedernes arbejdsmiljøindsats understøttes bedst muligt. Virkemidlerne er bl.a. tilsyn, reaktioner, arbejdspladsregulering, rådgivning, informations- og vejledningsaktiviteter. Herunder skal udvalget også belyse mulighederne for at inddrage nye typer af virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen

3) Arbejdsmiljøsystemets organisering – hvor det blandt andet drejer sig om den nuværende opgave- og ressourcefordeling i arbejdsmiljøsystemet og koordineringen mellem systemets aktører. Udvalget skal også belyse organiseringen af den samlede forsknings- og formidlingsindsats i arbejdsmiljøsystemet og samspillet med øvrige arbejdsmiljøaktører og -indsatser

4) Regelforenkling- og efterlevelse – hvor ekspertudvalget skal belyse de væsentligste udfordringer. Her skal arbejdet blandt andet fokusere på mulighederne for regelforenkling

5) Incitamenterne i arbejdsmiljøsystemet – og her skal sikres, at pengene af indsatsen understøtter både gevinster ved forebyggelse af arbejdsmiljøet og incitamenter til målrettede indsatser for at sikre et sundt arbejdsmiljø for virksomheder og ansatte.

Aktuelle udfordringer

Ekspertgruppen nedsættes, fordi en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har vist, at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet i Danmark. LO er en af de fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, og her finder næstformand Morten Skov Christiansen det helt afgørende, at ”erhvervsøkonomiske konsekvenser” og ”administrative belastninger for arbejdsgiverne” ikke pludselig bliver den egentlige ledestjerne: Udvalget skal holde fokus på løsninger, der sikrer, at arbejdsgiverne tager ansvar for at skabe reelle forbedringer i arbejdsmiljøet.

Morten Skov Christiansen finder det også afgørende, at arbejdsmiljøindsatsen ikke bliver sat på pause helt frem til midten af 2018, hvor udvalget afslutter sit arbejde: Der er udfordringer, som ikke kan vente, siger LO-næstformanden og nævner, at Arbejdstilsynet allerede i den kommende finanslov for 2018 skal sikres en bevilling, som retter op på de seneste års nedskæringer.

ID-kort

I Dansk El-Forbund har forbundssekretær Lene Christiansen arbejdsmiljø som sit ansvarsområde, og hun håber ligesom LO-næstformanden, at kommissoriets fokus på regelforenkling og incitamenter ikke kommer til at stå i vejen for reelle forbedringer for dem, der hele drejer sig om:

– Alle ved efterhånden, at dårligt arbejdsmiljø er en dårlig forretning, men det er jo medarbejderne, der betaler den højeste pris, når de kommer til skade. Og når man snakker forenkling og lignende, skal man passe på ikke at smide barnet ud med badevandet. Det er godt, at for eksempel Arbejdstilsynet har flere forskellige håndtag at skrue på – og især hvis de så også har ressourcerne til at gøre det.

– Jeg håber, udvalget vil holde fast i de styrker, der eksisterer i systemet, og jeg er enig i, at der bør være fokus på arbejdsgivernes ansvar. Vi ser jo, at de steder, hvor arbejdsgiverne tager dette ansvar alvorligt, der virker arbejdsmiljøindsatsen også.

– Helt konkret kunne jeg også godt tænke mig, at der igen kom fokus på indførelse af det ID-kort for byggepladsmedarbejdere, som var så tæt på at blive realiseret under den tidligere regering. Det kan blandt andet være med til at sikre, at alle får den uddannelse, de skal have.

strategi