Voksenlærling

Nye regler for løntilskud til voksenlærlinge pr. 1. januar 2015

Pr. 1. januar 2015 er der trådt nye regler i kraft om løntilskud til voksenlærlinge

De nye regler i hovedtræk

Voksenlærlingetilskuddet er betinget af, at lærlingen er fyldt 25 år. Lærlingen være fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes, for at kunne udløse voksenlærlingetilskud. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

Virksomhederne kan fortsat få løntilskud til lønnen i praktikperioden.

Nyt løntilskud på 40 kr.

For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 40 kr. i timen:

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst to måneders ledighed ved grundforløbets start
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

Men som noget nyt - er det en betingelse, at personen opfylder ledighedskravet og er 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Disse to krav skal være opfyldt, uanset hvornår uddannelsesaftalen indgås.

 

Løntilskud på 30 kr.

For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 30 kr. i timen:

  • Ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Løntilskuddet på 30 kr. i timen ydes i de første to år af praktiktiden.

Men som noget nyt - tæller tilskudsperioden på 2 år fra det tidspunkt, hvor uddannelsen blev påbegyndt. Dvs. indgår man en uddannelsesaftale med en lærling, der har gennemført grundforløbet og fx været 3 måneder i skolepraktik/hos anden arbejdsgiver – så kan der kun ydes tilskud i 1 år og 9 måneder.

Og uddannelsen, der gives voksenlærlingetilskud til, skal være inden for områder med behov for arbejdskraft – se de regionale positivlister på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

Særligt om skolepraktik

Skolepraktik betragtes som beskæftigelse – så der kan kun ydes tilskud på 40 kr., hvis SKP-lærlingen opfyldte ledighedsbetingelsen og var 25 år, da grundforløbet blev påbegyndt.

Opfyldte SKP-lærlingen ikke ledighedsbetingelsen, kan der ydes 30 kr. i timen i op til to år, hvis vedkommende var ufaglært, da grundforløbet blev påbegyndt.

 

Vi har desværre set nogle eksempler i det faglige udvalg på, at lærlingene ikke har opnået tilskud, og dermed er blevet opsagt i prøveperioden.

 

Så derfor anbefaler vi

inden uddannelsesaftalen underskrives, at lærlingen på skrift får det afklaret, om vedkommende er berettiget til tilskud. Den pågældende lærling skal rette henvendelse til det lokale jobcenter.

 

Ved rådgivning om dette anbefaler vi, at

  • Du beder vedkommende om at kontakte jobcentret med henblik på at få en skriftlig erklæring på, at han/hun er berettiget til tilskud, tilskuddets størrelse og hvor længe, der kan gives tilskud
  • Der indgås først herefter en uddannelsesaftale med en virksomhed
  • Virksomheden kontakter så herefter det lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt eller henter "Ansøgning om tilskud til voksenlærling AB 501" under blanketter. Ansøgningen skal være indgivet senest 1 måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt.
I kan læse mere på STARs hjemmeside: http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Voksenlaerling.aspx